AİLE HUKUKU

Yardım Nafakasının Artırılması Davası

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                 :

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA DEĞERİ   :

DAVA KONUSU   : Müvekkil için ödenmekte olan Yardım Nafakasının …. TL artırılarak ….. TL’ ye çıkartılması ve hükmolunan nafaka bedeline her yıl ÜFE oranında artış uygulanmasına karar verilmesi taleplidir.

AÇIKLAMALARIMIZ:

Müvekkilin annesi E… F… ile babası davalı C….. B…., Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. tarih …./… Esas ve …./… Karar Sayılı ilamı (EK-1) ile boşanmışlardır. Davacı müvekkil 18 yaşını doldurmuştur ve …. Üniversitesinde eğitimi devam etmektedir; bu husus işbu dilekçe ekindeki öğrenci belgesiyle ortaya konmaktadır. (EK-2)

Müvekkil öğrenci olduğundan çalışamadığından ve eğitim masrafları ile hayatını devam ettirmesi için gereken asgari harcamaları tek başına karşılayamadığından davalı aleyhine ikame ettiği yardım nafakası talepli dava neticesinde, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. tarih …./… Esas ve …./… Karar Sayılı ilamı (EK-3) ile davalının davacı müvekkile 000,00 TL yardım nafakası vermesine hükmedilmiştir.

Yukarıda bahsedilen yardım nafakası davasının açılmasının üzerinden geçen süre ve günümüz ekonomik şartları göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu …. TL miktar çok yetersiz bir hale gelmiştir. İlaveten davalı tarafın maaşı ve gelirleri artmış, enflasyon ve pahalılık yükselmiş, fakat davacı müvekkilin nafaka miktarında bir artış meydana gelmemiştir (ki davacı müvekkilin başka bir geliri de bulunmamaktadır). Davalı babanın ise maddi durumunun yerinde olduğu Mahkemenizce elde edilecek SGK kayıtları ve banka hesap dökümleriyle de görülecektir. (EK-4)

Her ne kadar müvekkil 18 yaşını doldurmuş olsa da TMK Madde 328 demektedir ki “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.”. Eğitimi sürmekte olan müvekkilin hiçbir gelirinin olmadığı, asgari yaşam standartlarını dahi karşılayamadığı ve yoksulluk içinde olduğu açıktır.

TMK Madde 364 demektedir ki “Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.”. Anılan kanun maddeleri, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve günümüz ekonomik koşullar da göz önünde bulundurulduğunda davacı müvekkilin davalıdan yardım nafakası talep etme hakkı vardır. Günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda davacı müvekkil lehine hükmolunan tutarın herhangi bir artırım oranı öngörülmeksizin kabulü mümkün değildir. Bu nedenlerle, iş bu Yardım Nafakası Artırım Davasını ikame etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.328-364, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, SGK Gelir sorgusu, Banka kayıtları, Nüfus kayıtları, Ekonomik ve sosyal durum araştırması, öğrenci belgesi, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.(Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.)

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davacı müvekkil için aylık …. TL yardım nafakasının …. TL artırılarak …. TL’ye yükseltilmesine,

3- Hükmedilen nafakaya her yıl ÜFE oranında ARTIŞ UYGULANMASINA,

4-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.09.06.2023

 

Davacı Vekili

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

 

yardım nafakası miktarı nasıl belirlenir, tedbir nafakası yardım nafakasına dönüşür mü, yardım nafakası kaç yıl ödenir, yardım nafakası kendiliğinden kalkar mı, iştirak nafakası yardım nafakasına dönüşür mü, çalışan çocuğa yardım nafakası ödenir mi, yardım nafakası geriye dönük istenebilir mi, nafaka artırmak için nereye başvurulur, yardım nafakası ödenmesi zorunlu mu, yardım nafakası kaç ay sürer, babadan nafaka kaç yaşına kadar alınır, üniversite okuyan çocuğa nafaka ödenir mi

Call Now Button