AİLE HUKUKU

Babalık Davası

İlgili Kanun Maddeleri, Mevzuat ve Uluslararası Antlaşma Maddeleri

 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu 301, 302, 303, 304. madde

 Madde 301- Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.

Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Madde 302- Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.

Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.

Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Madde 303- Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli ve E.: 2010/71, K.: 2011/143 sayılı Kararı ile.)

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Madde 304- Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:

  1. Doğum giderleri,
  2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
  3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.

Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir.

Babalık Davası Nedir? Babalık Davası Ne İçin Açılır? Babalık Davası Hangi Durumlarda Açılır? Baba evlilik dışı çocuğu baba kabul etmezse ne olur?

Babalık davası, bir başka şahıs ile soybağı (neseb) ilişkisi olmayan çocuk ile biyolojik baba arasında soybağı ilişkisi kurulmasını sağlayan davadır. Genellikle babalık karinesinden kaynaklanan soybağının reddi davasından sonra çocuk ile biyolojik baba arasında veya evlilik dışı ilişki sonrasında çocuk ile biyolojik baba arasında soybağının tesisi akabinde de çocuğa nafaka bağlanabilmesi amacıyla işbu dava ikame edilmektedir. Zira soybağı olmadan, biyolojik babanın çocuğu için nafaka ödemesi, çocuğun giderlerine katlanması söz konusu olmamaktadır.

Babalık davasında dikkat edilmesi gereken husus, çocuğun hatalı veya doğru kayıt şeklinde bir başka erkek ile soybağı ilişkisinin olmamasıdır. Eğer böyle bir durum varsa bu soybağı ilişkisi, soybağının reddi davası veya nüfus kaydının düzeltilmesi davaları ile ortadan kaldırılmadan babalık davası açılamayacak, açılmış ise işbu davaların sonucu beklenecektir.

Babalık Davasını Kimler Açabilir? Babalık Davası Kimlere Karşı Açılır?

Babalık davası anne tarafından veya çocuk tarafından açılabilir. Çocuk tarafından açılacak babalık davasında ikili bir ayrım söz konusudur. Çocuk ergin ise kendisi, ergin değil ise Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından kendisini atanacak kayyımı tarafından işbu dava açılabilir. Biyolojik baba bu davayı açamaz. Dava biyolojik babaya yahut biyolojik baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılır.

 Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davası kanunun 303. Maddesinde de belirtildiği üzere çocuğun doğumundan önce de sonra da açılabilir. Ancak ana tarafından açılacak babalık davasının doğumdan itibaren bir yıllık süre içerisinde açılması gerekir. Çocuk ergin ise ergin olduğu tarihten, ergin değil ise kayyımı tarafından, kayyıma kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde açılmalıdır. Mücbir sebep burada da geçerli olup, mücbir sebebin belgelendirilmesi şartıyla, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde işbu dava açılabilir.

 Babalık Davasında İspat

Babalık davasının ispatında Türk Medeni Kanunu 302.maddedeki karine dikkate alınır. Bununla beraber DNA testi de söz konusudur. Özellikle davacı veya davalı baba, karinenin aksini DNA testi ile ispat edebilecektir. Karinede belirtilen 180 gün, sağlıklı bir çocuğun dünyaya gelebileceği minimum hamilelik gün sayısını, 300 gün ise maksimum hamilelik gün sayısını göstermekte olup, bu iki tarih arasında ana ile cinsel ilişkide bulunulmuş olması babalığa karinedir. Bu karinenin aksini iddia eden ispatlamak zorundadır.

Bu ispat DNA testi ile olabileceği gibi maddenin 3.fıkrasında belirtildiği gibi olanaksızlığın ispatlanması ile de mümkündür. Örnek vermek gerekirse fiili gebe kalma döneminde baba olduğu iddia olunan şahsın hapiste olması, anne ile aynı ortamda bulunabilme imkansızlığı veya kendisinin fizyolojik, biyolojik nedenler ile baba olma vasfına haiz olamaması gibi.

Babalık Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Babalık davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin dava veya doğum tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir.

Babalık Davası Sonuçları Nelerdir?

Babalık davasının ilk sonucu, davanın kabul edilmesi halinde, baba ile çocuk arasında soybağının kurulmasıdır. Diğer sonuçları ise talep edilmesi halinde Türk Medeni Kanunu 304.maddede belirtilmiştir. Anne, babalık davası ile birlikte veya babalık davasından ayrı, müstakil bir dava ile doğum giderlerini, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderlerini, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer tüm giderleri davalı babadan talep edebilir. Çocuğun ölü doğması halinde dahi hakim, davalı babayı bu giderlere mahkum edebilir.

babaya hangi durumlarda dava açılır, kimler babalık davası açabilir, babalık davası ne demek, babalık davası nasıl ispatlanır, babalık davası tazminat ne kadar, babalık davası kaç ayda sonuçlanır, babalık davasından vazgeçilir mi, babalık davası dna testi zorunlu mu, babalığın tespiti davası kime karşı açılır, babalık hükmü nedir, biyolojik baba babalık davası açabilir mi

Call Now Button