SİGORTA HUKUKUYARGI KARARLARI

TRAFİK KAZASINDA ZARAR GÖREN ARACIN HASARI ONARILSA DAHİ ONARIMDAN SONRA ARACIN PİYASA RAYİÇ SATIŞ FİYATINDA DÜŞÜKLÜK OLUŞACAĞI GERÇEĞİ KARŞISINDA, KAZA NEDENİYLE ARAÇTA MEYDANA GELEN DEĞER KAYBI, GERÇEK ZARAR İÇİNDE DEĞERLENDİRİLİR VE BU ZARARDAN HEM ZARAR VEREN HEM DE ZMSS ŞİRKETİ SORUMLUDUR

araç değer (kıymet) kaybı nasıl belirlenir?

kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri

kaza tarihinden sonraki ikinci el satış değeri

sökülüp takılabilen parçalar

ZMSS nedir?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir?

Araç değer kaybından ZMSS sorumlu mudur?

Araç değer kaybından kimler sorumludur?

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 18.05.2016 Tarih, 2016/3091 Esas, 2016/6038 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Davacı vekili: müvekkiline ait araca davalı …’ın sevk ve idaresinde bulunan davalı …’a ait ve davalı …’ye ZMMS poliçesi ile sigortalı aracın kusurlu olarak çarpması neticesinde aracında hasar ve değer kaybı meydana geldiğini aracını tamir süresince kullanamadığını belirterek şimdilik ….. TL’lik değer kaybı ile aracın tamir süresince kullanılmaması nedeni ile meydana gelen zararın davalılardan alınmasına, karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili ıslah dilekçesi ile tazminat talep miktarlarını ….. TL olarak ıslah etmiştir.

Davalılar … ve … dava konusu taleplerden diğer davalı … şirketinin sorumlu olduğunu, kendilerinin bir sorumluluğu bulunmadığını belirterek; davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.

Davalı …..’ye usulüne uygun olarak tebligat yapıldığı halde yargılamaya iştirak etmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulü ile ….. TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte … ve …’dan müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine, davaya konu tazminat poliçe klozundaki garanti kapsamı dışında olduğundan sigortaya yönelik davanın reddine, karar verilmiş, hüküm davalılar ve … tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, davalılar … ve …’ın yerinde görülmeyen aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı ve ikame araç bedeli istemine ilişkindir. Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarında, zarar veren taraf, kusuru oranında, gerçek zarardan sorumlu olur. Zarar verenin aracını Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile sigortalayan sigorta şirketi de zarar veren ile birlikte zarar görenin gerçek zararından sorumludur. Trafik kazasında zarar gören aracın hasarı onarılsa dahi onarımdan sonra aracın piyasa rayiç satış fiyatında düşüklük oluşacağı gerçeği karşısında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan hem zarar veren hem de ZMSS şirketi sorumludur.

Somut olayda davacı vekili, araçta meydana gelen kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybının ve ikame araç bedelinin davalılardan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece davalı sigortanın tazminat kalemlerinden sorumlu olmadığı gerekçesiyle davalı … şirketi yönünden reddine karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle ZMSS şirketi, kaza sonucu meydana gelen gerçek zarardan azami poliçe limitine kadar kusur oranında sorumludur. Araçta meydana gelen değer kaybı da gerçek ve doğrudan zararlardandır. Bu durumda davalı …..’nin değer kaybı giderinden, temyiz edenin sıfatına göre icrai nitelikte olmayan ancak diğer davalılarla ile birlikte sorumluluğunun tesbitine karar verilmesi gerekirken, davanın …. yönünden reddine karar verilerek sadece diğer davalıların sorumluluğuna karar verilmesi doğru değildir.

3- HMK.md.266(HUMK’un 275) ve devamı maddelerine göre çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda ihtisas sahibi kimselerin dinlenmesi ve rapor alınması gerekir. Mahkemece, yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan davacıya ait aracın tamirinin yapıldığı …’in cevabi yazısına göre davacıya ait araçta ….. TL değer kaybı olduğu yönündeki kabulü de yerinde değildir. Eksik inceleme ve hüküm kurmaya elverişli olmayan ilgili servisin cevabi yazısına göre karar verilemez.

Bu durumda mahkemece, mahkemece, konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi heyetinden, tüm dosya kapsamına göre; davacı aracının modeli, markası, kaza tarihindeki yaşı, kilometresi vs. gibi hususlar göz önünde bulundurularak kaza tarihi itibariyle serbest piyasadaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre serbest piyasadaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark (aradaki farkın değer kaybı olarak kabul edilmesi) hususlarında ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hükme elverişli olmayan bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar … ve …’ın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, (2)ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalılar … ve …’ın temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılar … ve …’a geri verilmesine, 18/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button