SİGORTA HUKUKUYARGI KARARLARI

ONARIM MASRAFLARI, SİGORTALI TAŞITIN RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEKİ DEĞERİNİ AŞAR YA DA TAŞIT ONARIM KABUL ETMEZ İSE TAŞIT TAM HASARA UĞRAMIŞ SAYILIR

ONARIM MASRAFLARI, SİGORTALI TAŞITIN RİZİKONUN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTEKİ DEĞERİNİ AŞAR YA DA TAŞIT ONARIM KABUL ETMEZ İSE TAŞIT TAM HASARA UĞRAMIŞ SAYILIR.

araç değer (kıymet) kaybı nasıl belirlenir?

kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri

kaza tarihinden sonraki ikinci el satış değeri

sökülüp takılabilen parçalar

ZMSS nedir?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir?

Araç değer kaybından ZMSS sorumlu mudur?

Araç değer kaybından kimler sorumludur?

Sovtaj bedeli nedir?

Tam hasar nedir?

Pert nedir?

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 18.02.2003 Tarih, 2002/9739 Esas, 2003/1224 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasında görülen davada (….. Asliye ikinci Ticaret Mahkemesi)nce verilen …/…/…. tarih ve …./…-…./… sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi duruşmalı olarak taraf vekilleri tarafından istenmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin otomobilini davalı sigorta şirketine kasko poliçesiyle sigortaladığını, aracın kazaya uğrayıp pert hale geldiğini, bunun üzerine aracın değerinin (…..)TL olarak takdir edildiğini, davalı tarafından toplam (…..)TL’nin dain ve mürtehin ….. Bankasına ödendiğini, geri kalan kısmın tahsili için girişilen icra takibinin davalının itirazı ile durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacıya ait aracın kazadan önceki değerinin (…..)TL kaza sonrasındaki hurda değerinin (…..)TL olarak belirlendiğini, hurda bedeli düşüldükten sonra bakiye (…..)TL’nin dain ve mürtehine ödendiğini, hurdanın da, sigortalıya ait olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, taraflarca sunulan kanıtlara göre, uyuşmazlığın, sigortalı aracın davacı sigortalıya bırakılması ile araç bedelinin ne miktarda olacağı noktasında toplandığı, yaptırılan bilirkişi incelemesinde, sigortalı aracın pert değerinin (…..)TL değil (…..)TL olarak belirlendiği gerekçesiyle, itirazın (…..)TL üzerinden iptaline, fazla istemlerin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dava, kasko sigortası poliçesinden kaynaklanan alacağın tahsili istemine ilişkindir.

Uyuşmazlık, kaza sırasında pert olan kasko sigortalı aracın kime bırakılacağı ve hurda bedelinin tazminattan düşülüp düşülmeyeceği noktasında toplanmıştır.

Dosya içerisinde bulunan Poliçe Genel Şartlarının ……..maddesi hükmü uyarınca “onarım masrafları, sigortalı taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez ise taşıt tam hasara uğramış sayılır. Bu durumda değeri tamamen ödenen araç ve aksamı, talep ettiği takdirde sigortacının malı olur” hükmü öngörülmüştür. Bu hükümden açıkça anlaşılacağı üzere davalı sigorta şirketi meydana gelen hasar bedelini tamamen poliçe limitleri içerisinde ödeme yükümlülüğü altında olup, sigortalı araç hurdasını sigorta ettirenin kendisine verilmesi istenmedikçe, sigortacı tarafından davacı sigorta ettirenin uhdesinde bırakıp, hurda bedelini tazminattan düşmesi olanaklı değildir. Zira, kasko sigortasında aslolan amaç zarar bedelinin tamamen karşılanmasıdır.

Yukarıda açıklamalar karşısında mahkemece, davacının uğradığı zararın tümüne hükmetmek gerekirken, araç hurdasının davacı sigortalıya bırakılarak hurda bedelinin tazminattan düşülmesine karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.

2- Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; yukarıda açıklanan bozma sebep ve şekline göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine gerek bulunmamıştır.

Sonuç: Yukarıda (1) No’lu bentte yazılı nedenlerle, kararın davacı yararına (BOZULMASINA), (2) no’lu bentte yazılı bulunan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, ……-TL duruşma vekillik ücretinin Avukatlık Ücret Tarifesi’nin 21. maddesi gereğince KDV’si ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harçlarının istekleri halinde temyiz edenlere iadesine, 18.2.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button