SİGORTA HUKUKUYARGI KARARLARI

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARINDA, ZARAR VEREN TARAF, KUSURU ORANINDA, GERÇEK ZARARDAN SORUMLU OLUR. ZARAR VERENİN ARACINI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE SİGORTALAYAN SİGORTA ŞİRKETİ DE ZARAR VEREN İLE BİRLİKTE ZARAR GÖRENİN GERÇEK ZARARINDAN SORUMLUDUR

araç değer (kıymet) kaybı nasıl belirlenir?

kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri

kaza tarihinden sonraki ikinci el satış değeri

sökülüp takılabilen parçalar

ZMSS nedir?

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası nedir?

Araç değer kaybından ZMSS sorumlu mudur?

Araç değer kaybından kimler sorumludur?

Sovtaj bedeli nedir?

Tam hasar nedir?

Pert nedir?

Kusur oranı nedir?

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 06.12.2016 Tarih, 2015/18642 Esas, 2016/11228 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Davacı vekili, dava değerini ….. TL göstererek, müvekkiline ait araca davalıların maliki, sürücüsü ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın asli kusurlu olarak çarpması sonucu araçta oluşan değer kaybının kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müteselsilen tahsilini talep etmiştir.

Davalı … Ltd. Şti. vekili, müvekkiline ait araç sürücüsünün kusurlu olmadığını, talebin fahiş olduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.

Davalı …. vekili, müvekkilinin poliçe limiti ve sigortalısının kusuru oranında sorumlu olduğunu, hasar tazminatı olarak davacıya …/…/… tarihinde ….. TL ödendiğinden başkaca sorumluluğu kalmadığını beyanla davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne, davalı …. yönünden açılan davanın reddine, ….. TL maddi tazminatın kaza tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar …. ….. Ltd. Şti ve …’den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarında, zarar veren taraf, kusuru oranında, gerçek zarardan sorumlu olur. Zarar verenin aracını zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalayan sigorta şirketi de zarar veren ile birlikte zarar görenin gerçek zararından sorumludur. Dairemiz’in yerleşik uygulamasına göre; trafik kazasında zarar gören aracın hasarı onarılsa dahi onarımdan sonra aracın piyasa rayiç satış fiyatında düşüklük oluşacağı gerçeği karşısında, kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan hem zarar veren, hem de zorunlu trafik sigortacısı sorumludur.

Somut olayda mahkemece davalı … şirketi yönünden, sigortacının ancak gerçek zararı ödemekle yükümlü olduğu ve gerçek zararın da (hasar bedeli miktarı olan ….. TL) sigorta şirketi tarafından ödendiği, bu şekilde değer kaybı tazminatından sorumlu tutulamayacağından bahisle davanın davalı …. bakımından reddine karar verilmiştir. Davalı … şirketinin kaza tarihinde geçerli poliçe limiti araç başına maddi zarar bakımından ….. TL olup davalı … şirketince davacıya …/…/… tarihinde ….. TL hasar bedeli ödenmiş ise de, sigorta şirketinin bakiye teminat limiti kapsamında değer kaybından sorumluluğu devam etmektedir. Bu nedenlerle, davalı … şirketinin de araç değer kaybından sorumlu olduğu gözetilmeksizin, yanılgılı değerlendirmeyle belirtilen şekilde hüküm kurulması hatalı olup kararın bozulması gerekmiştir.

2-Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.

Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybı denetime olanak vermeyecek şekilde belirlenmiştir. Bilirkişi raporu hüküm vermeye yeterli değildir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece, aynı bilirkişiden, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihindeki hasarsız 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespit edilmesinden sonra aradaki farkın hesaplanarak değer kaybı miktarının tespiti hususunda ayrıntılı, denetime elverişli ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile hükmün davacı lehine BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 06/12/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button