MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN REDDEDİLEN BORCA BATIK MİRASIN İFLAS HÜKÜMLERİNCE TASFİYESİ SONUCU ARTA KALAN DEĞERLER, MİRASI REDDETMİŞ OLAN HAK SAHİBİ MİRASÇILARA VERİLİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 26.10.2009 Tarih, 2008/13374 Esas, 2009/18294 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret olunan miras, Sulh Hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilmiştir. Davacı, mirasbırakandan alacağı bulunduğunu, tasfiye sonucu alacağının ödenmediğini ileri sürerek alacak isteminde bulunmuş ve davayı … yöneltmiştir. Tasfiyeyi gerçekleştiren … 2. Sulh Hukuk mahkemesinin 2000/9 tereke sayılı dosyasında, 17.02.2006 tarihli ara kararı ile tasfiye sonucu artan paranın emaneten Hazine hesabına aktarıldığını, bu paranın mirası ret etmiş olsalar dahi mirasçılara ödenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Davacı alacaklının tasfiye sırasında iflas idaresine karşı açtığı bir dava bulunmamaktadır. İflas hükümlerine göre yapılan tasfiye sonucu tasfiye tamamlanarak arta kalan değerler mirası ret etmiş olan hak sahibi mirasçılara intikal ettirilmiştir. Şu halde davacının, alacağı nedeniyle mirasçılara yöneltilerek açılmış bir davası bulunmamaktadır. Davalı Hazinenin son mirasçısı sıfatı da yoktur. Hazinenin pasif husumet ehliyeti bulunmadığından davanın reddi sonucu itibariyle doğru bulunduğundan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, oybirliğiyle karar verildi.

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button