DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

İSTİRDAT DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyasından dolayı haksız olarak ödenen ….. TL’nin, İİK m.72 uyarınca açılmış menfi tespit ve istirdadı talebidir.

AÇIKLAMALAR

Davalı alacaklı, müvekkil A….. B….. aleyhine Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası üzerinden başlattığı takip ile, aslen hakkı olmadığı bir alacağı, kötü niyetle ve müvekkili zarara uğratmak kastıyla tahsil etmiştir. Davalı alacaklının kötü niyetli olarak başlattığı ve haksız biçimde tahsil etmeye çalıştığı sözleşmeye konu borcun bulunmadığının tespit edilmesi ve devamında tahsil edilen miktarın istirdadı için iş bu davayı açmak gerekmiştir. Şöyle ki;

Davalı alacaklı, müvekkil aleyhine, aslen hak kazanmış olmadığı sözde alacağı için kötü niyetle ../../…. Tarihinde icra takibi başlatmıştır. Tarafımızca haksız ve dayanaksız olarak tanzim olunan ödeme emrine, süresi içerisinde itiraz edilmişse de itirazımız kesin olarak kaldırılmıştır. Bu sebeple müvekkil dosya borcunu haciz tehdidi altında ödemiş; davalı, davacı müvekkilden sözde alacağını bu yolla tahsil etmiştir. Bu noktada Mahkemenizce söz konusu icra dava dosyasının celbini talep ediyoruz. (EK-1)

Dilekçemiz ekinde sunacağımız belgeler ve borca itirazımızda da belirttiğimiz üzere icra dosyasına konu borç, unsurlarını taşımadığından borç niteliği kazanmamıştır. Bu sözde borcun tahsili yasaya ve usule aykırıdır. Var olduğu iddia edilen borç haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu gibi, hem asıl alacağın hem de işletilen sözde faiz ve faiz oranı tüketici hukukuna, borç ilişkilerine aykırıdır.

Neticeten, yukarıda izah ettiğimiz üzere, müvekkilin bahsi geçen şekilde bir borcu bulunmadığı halde ödemiş olduğu miktar ile davalı alacaklının haksız kazanç elde ettiği açık olup, bu durumun tespit edilerek müvekkilin haksız yere uğradığı zararın giderilebilmesi için Mahkemenizde, iş bu istirdat davasının ikame edilmesi zorunluluğu tarafımıza hasıl olmuştur. 

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (72 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av.Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

(Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.)

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Müvekkil A…. B…’nin davalı alacaklıya borçlu bulunmadığının tespitine,

2-Ankara …İcra Müdürlüğü’nün 2021/…. E. Sayılı dosyasına konu TAKİBİN BU ŞEKİLDE İPTALİNE,

3- Müvekkilin borçlu olmadığı halde ödemek zorunda kaldığı ….. TL’nin ödeme tarihi olan ../../…. Tarihinden itibaren yasal faizi ile istirdadına,

4-Her türlü yargılama harç ve masrafları ile ücret-i vekaletin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 04/09/2021

                                                                      İstirdat Talep Eden

Davacı A…. B…… Vekili

                                 

 

 

 

Call Now Button