DİLEKÇE ÖRNEKLERİGAYRİMENKUL HUKUKU

KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI TALEP DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA (   ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

HAPİS HAKKI KULLANIMINI

TALEP EDEN

DAVACI                    :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI                    : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

TALEP KONUSU   : Müvekkilin kira alacağının teminat altına alınabilmesi için davalının taşınır malları üzerinde hapis hakkı kullanabilme talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Davalı C….. D…., mülkiyeti davacı müvekkile ait olan konutta ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı olarak oturmaktadır. Taraflar arasında yapılan kontrata göre kiralanan konutun aylık kira bedeli 000,00TL’dir ve her ayın … günü ödenecektir.

Taraflar arasında akdedilen söz konusu kontrata rağmen davalı, takip tarihine kadar olan son … aylık kira bedelini ödemediği için, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas Sayılı dosyası ile ödenmemiş kira karşılığı olan toplam 000,00 TL asıl alacak üzerinden ödeme emri (EK-2) gönderilmiş; ödeme emri borçlu kiracıya ../../….tarihinde tebliğ edilmiştir.

Davalı borçlu takip talebine …/…./…. tarihinde itiraz etmişse de, yapılan bu itiraz haksız ve kötü niyetlidir. Müvekkil davalı kiracı ile yüz yüze geldiğinde de, davalının borcu ödemeyeceğini beyan etmesi ve yaşanan tartışmalar ile işleri yokuşa sürme çabasında olduğu görülmüştür. Davalının müvekkile olan borcunun teminat altına alınması gereklidir. TBK madde 36, “Taşınmaz kiralarında kiraya veren, islemiş̧ bir yıllık ve işlemekte olan altı aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralananın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkına sahiptir.” Uyarınca müvekkil, alacağını güvence altına almak istemektedir.

Neticeten müvekkilin alacağına teminat olmak üzere, talebe konu konut içerisinde bulunan davalı kiracıya ait taşınır malların tespit edilerek bu mallar üzerinde davacı müvekkilin geçici olarak hapis hakkı kullanılmasına izin verilmesini talep ediyoruz.

 HUKUKİ SEBEPLER   : TBK, İİK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Müdürlüğünüzce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Talebimizin kabulüne ve davalı kiracıya ait taşınır malların tespitine,

2- Tespit masrafları ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 07/10/2021

Hapis Hakkı Kullanılması Talebinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                     

 

 

Hapis hakkı, kiraya verenin hapis hakkı, kiralayanın hapis hakkı, hapis hakkı talebi, kiraya verenin hapis hakkı dilekçesi, kiraya verenin hapis hakkı talep dilekçesi, kiralayanın hapis hakkı dilekçesi, kiralayanın hapis hakkı talep dilekçesi

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button