DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA (    )MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYETTE BULUNAN

ALACAKLI             :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

ŞİKAYET EDİLEN

ŞÜPHELİ(BORÇLU): C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

TALEP KONUSU   : Müvekkile olan borcuna istinaden karşılıksız çek keşide eden şüphelinin cezalandırılması ve hakkında koruma kararı verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Şüpheli C….. D…. Tarafından, müvekkile olan borcuna istinaden bir adet …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çek keşide edilmiştir. Şikâyete konu bu çek ile müvekkil, alacaklı sıfatına haiz olmuştur.

Müvekkil tarafından, bu çek süresi içerisinde bankaya ibraz edildiğinde 000,00 TL’lik kısmının karşılıksız olduğu görülmüş; çekin arkasına karşılıksız olduğuna dair şerh düşülmüştür. Bedeli ödenmeyen söz konusu çekten doğan alacaklarımızın tahsili amacıyla tarafımızca, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası üzerinden takip başlatılmıştır.

Yapılan takibe rağmen, şüpheli tarafından herhangi bir ödeme yapılmaması nedeni ile Mahkemenize başvurarak, karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.

 HUKUKİ SEBEPLER   : 5941 Sayılı Çek Kanunu ( 5. maddesi ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çek( çek aslı İcra Müdürlüğü kasasındadır), Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Karşılıksız çek keşide eden şüpheli C….. D….’nin cezalandırılmasına,

2- Şüpheli C….. D…. hakkında koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin şüpheliye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 21/09/2021

Karşılıksız Çek Şikâyetinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                      

 

 

 

Call Now Button