DİLEKÇE ÖRNEKLERİGAYRİMENKUL HUKUKU

KİRACI HASARI TESPİT DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

HASAR TESPİTİ İSTEYEN

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

TALEP KONUSU   : Kiralanan taşınmazın tahliyesi ile birlikte sebep olunan hasar ve eksikliklerin, açılacak tazminat davasına esas olmak üzere tespit edilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Mülkiyeti davacı müvekkil A….. B….. ‘ye ait olan iş yerinde, ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) ile kiracı olarak bulunmakta olan davalı C….. D….,  son … aylık kira bedelini ödememesi sebebiyle, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas Sayılı dosyası (EK-2)  ile takip başlatmıştır. Takibin kesinleşmesiyle tarafımızca, Ankara ( ) İcra Hukuk Mahkemesinin 2021/…. Esas sayılı dosyası (EK-3) ile de davalının temerrüt nedeniyle tahliyesine karar verilmesi talep edilmiştir. Talebimizin kabul edilmesinin ardından davalı, talebe konu konuttan ../../…. tarihinde tahliye edilmiştir.

Davalının tahliyesi gerçekleştikten sonra müvekkil tarafından konutta birtakım hasarların var olduğu görülmüştür. Müvekkilin konutu bu şekilde kabul etmesi mümkün değildir. Söz konusu konutu bu hasarlı haliyle ne kullanması ne de kiraya vermesi olasıdır. Davalı hukuka aykırı bir şekilde müvekkilin taşınmazına zarar vermiş; müvekkili zarara uğratmıştır. Bu sebeple davalı aleyhine taşınmaza verdiği zarar ve ziyandan dolayı dava açılması gerekliliği tarafımıza hasıl olmuştur.

Yukarıda açıklanan sebeplerle, davalı aleyhine zarar ve ziyan davası açacağımızdan ve ayrıca mevcut hasarın tamir ettirilmesi gerekliliği bulunduğundan;

  • Meydana gelen hasarlar ve eksiklerin tespitini,
  • Bu hasar ve eksiklerin giderilmesi için gerekli malzemeler ve işçilik bedellerinin hesaplanmasını,
  • Hasarın giderilmesi için geçecek sürenin tespit edilmesini ve bu süreç içerisinde müvekkilin yaşayacağı kazanç kaybının ve
  • Taşınmazda meydana gelen değer kaybının tespitinin yapılmasını Mahkemenizden talep ediyoruz.

 HUKUKİ SEBEPLER   : 6570 Sayılı Kanun, İİK (156 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Ankara ( ) İcra Ceza Mahkemesinin 2021/…. Esas sayılı dosyası celbi, ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, Bilirkişi raporu, Keşif, Tanık anlatımları (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Davamızın kabulüne ve yukarıda sıraladığımız hususların tespitine,

2- Tespit masrafları ile yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 06/10/2021

Hasar Tespiti Yapılması Talebinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                      

 

Kiracı hasarı tespit dilekçesi, kiracı hasarı, kiracı hasarı tespit dava dilekçesi, kiracı hasar tespit dava dilekçesi, hasar tespiti, ev hasar tespiti dilekçesi, kiralananda hasar tespiti, zarar ziyan tespit davası, zarar ziyan tespit dava dilekçesi, kiralanan taşınmazdaki hasarın tespiti, eve verilen taşınmazdaki hasarın tespiti, gayrimenkuldeki hasarın tespiti, kiracının kiralanana verdiği zararın tespiti

  

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button