DİLEKÇE ÖRNEKLERİİŞ HUKUKU

İŞE İADE DAVASI DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA ( ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

TALEP KONUSU    : Feshin geçersizliği ile işe iade ve işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücret ve diğer hakların ödenmesi gerektiğinin tespit edilmesi talebi hakkındadır.

 

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B….. işçi statüsüyle girdiği davalı işyerinde …/…/…. tarihinde işe başlamış ve işten çıkarıldığı  …/…/…. tarihine kadar belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışmıştır.

Yukarıda belirtilen alacak ve işe iade taleplerimiz kapsamında …/…/…. tarihinde Ankara Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna başvuruda bulunulmuş olup, Sayın Arabulucu tarafından düzenlenen Büro Dosya Numarası 2021/….. Arabuluculuk Numarası 2021/….. olan ….. Tarihli ELEKTRONİK İMZALI Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı (EK-1) yine ekte sunulmaktadır.

Sunulan arabuluculuk tutanağında da sabit olduğu üzere, müvekkil işe iadesini talep etmeye hak kazanmış olmasına rağmen işe iadesi gerçekleştirilmemiş ve bu sebeple hamil olduğu alacakların da davalı şirket tarafından kendisine ödenmesi hususundan, haklı sebep ile feshin varlığı iddiası ile imtina edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin işverenden işe iadesini talep edebilmesi için belli şartlar öngörülmüştür. Bu şartlar:

1.En az 30 işçi çalıştırılan bir işveren işletmesinde çalışmış olmak,

2.İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile en az 6 aylık çalışmasının olması,

3.Sözleşmenin işveren tarafından geçersiz bir şekilde sonlandırılmış olması

4.Fesih bildirimi yapılmaması ve “İstisnalar Ayrı Tutulmak Kaydıyla” işçinin savunmasının alınmamış olmasıdır.

Davalı işverenlik tarafından gönderilen, ekte sunduğumuz …/…/…. tarihli iş sözleşmesinin feshi konulu (EK-2) yazı ile “…” gerekçesi ile iş sözleşmesi sonlandırılmıştır. Davalı işverenliğin bu bildirimi gerçek iradesini yansıtmamaktadır. Davalı işverenlik tarafından yapılan feshin geçerli ve haklı bir fesih olmadığı açıktır. Haklı sebeple derhal feshin kanunen aradığı şartların hiçbiri vuku bulmamıştır.

1-Celb edilecek Sigorta belgeleriyle (EK-3) de ortaya konulacağı üzere müvekkil, …/…/…. tarihinde nedensiz olarak işten çıkarılmıştır.

2- Sunulan ücret bordrolarından (EK-4) da anlaşılacağı gibi müvekkil çalıştığı dönem boyunca işverenlikte aynı pozisyonda çalışan diğer işçiler gibi sigortası asgari ücretten yatmakta; ….. TL ise aylık elden ücret almaktadır. (Bu hususta tanık anlatımları önem arz etmektedir.)

 3- Davacı müvekkil, davalı işverene kanunun 20. Maddesi gereğince fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle Arabulucuya başvurmuştur. Arabuluculuk faaliyetlerinden bir sonuç alınamamış olmakla, Arabulucu Son Tutanağının düzenlenmesinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde işbu davayı açma zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

4- Davacı müvekkilin iş akdi, haklı sebep olmaksızın ve kanunun aradığı diğer şartların da mevcudiyetiyle sonlandırılmıştır. İş akdinin feshinin yasaya ve usule aykırı olmakla geçersiz olduğu açıktır. Bu kapsamda yasal hakkı ve çalışmasının karşılığı olarak işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının hesaplanarak işletilecek faizleriyle birlikte davacı müvekkile verilmesini talep etmekteyiz.

5- Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle sair işçilik hak ve alçaklarımız ile fazlasını talep ve dava etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik feshin geçersizliği ile işe iade ve işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücret ve diğer hakların ödenmesi gerektiğinin tespit edilmesine yönelik karar verilmesini teminen işbu davanın açılmasına gerek hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, sair ilgili mevzuat

DELİLLER              : Arabuluculuk Son Tutanağı, Davacının şahsi sicil dosyası, Maaş ödemelerine ilişkin belgelerin bankalardan celbi, Davacının işe giriş ve çıkış bildirgeleri ile hizmet durum belgelerinin SGK’ dan celbi, EKTE SUNULAN DİĞER BELGELER, Müvekkil ile davalı firma arasındaki mail yazışmaları, dilekçeler, karşılıklı şikayetlere ilişkin hukuki belgeler (bilahare sunulacaktır, celbi de talep edilmektedir.), Her türlü sair delil,

Davalı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

– İş akdinin feshinin geçersizliğine ve davacı müvekkilin eski işine iadesine,

– İşe iade kararı kesinleşinceye kadar geçecek süre için işe iade ve işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücret ve diğer hakların ödenmesi gerektiğinin tespit edilmesini,

– Her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekaleten talep ederiz. 28.08.2021

 

Davacı Vekili

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button