NİŞAN BOZMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                       

DAVALI                     :C….. D….. (T.C.:……………)

ADRES                       

DAVA DEĞERİ       : ………. TL

TALEP KONUSU     : Taraflar arasındaki nişanın davalının kusurlu davranışlarıyla bozulması nedeniyle müvekkilin uğradığı zararın tazmin edilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı A… B… ve davalı C… D…, …. Batıkent Yenimahalle Ankara adresinde bulunan nişan salonu kiralayarak, ../../…. Tarihinde tarafların yakın çevrelerinin de katılmış olduğu bir nişan töreniyle nişanlanmışlardır. Söz konusu nişan törenine ait fotoğraflar ekte sunulmuştur. (EK-1)

Nişan sonrasında ev ve düğün alışverişleri yapılmaya başlanmış; birçok masraf yapılmıştır. Ancak evlilik tarihi yaklaşırken davalının ve ailesinin müvekkil ve ailesine karşı olan tutumu değişmeye başlamıştır. Alınan eşyaların maddi yükü davacı müvekkil ve ailesine yüklenmeye çalışılmış; taraflar arasında gerginlikler yaşanmıştır.

Davalının ailesi alınan tüm ev eşyalarına karışmış ve tarafların gerilmesine sebep olmuşlardır. Böylelikle davalı davacı müvekkile karşı tavır almış ve yapılan masraflara katılmamaya başlamıştır. Davacı müvekkil tüm bu yaşananlara rağmen halen daha mutlu bir yuva kuracakları inancıyla ev eşyalarını temin etmeye devam etmiştir.

Davalı tarafın müvekkile olan tavrının farkında olan tarafların ortak arkadaşları ../…/…. Tarihinde tarafları evlerinde misafir etmişler; sohbet sırasında davalı birden yükselerek davacı müvekkile hakaretler etmeye başlamış ve nişanı bozduğunu beyan etmiştir. Bu olaya tarafların arkadaşları da tanıklık etmiş olup, tanık listesi dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK-2)

Davalı haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozmuş, müvekkili yakın arkadaşlarının yanında rencide etmiştir. Yaşanan durum ile davacı müvekkil ruhsal olarak büyük bir çöküntü yaşamış ve ortada yapayalnız bırakılmıştır.

Hem nişan töreni için hem de daha sonrasında evlilik birliği için alınan eşyalara yapılan ödemeler davacı müvekkilin üzerine bırakılmış olup, müvekkil manevi olarak uğratıldığı zararın yanında maddi olarak da zarara uğratılıp, yalnız bırakılmıştır. Müvekkilin nişan yapılan salona yaptığı ödemeler, yiyecek/içecek bedeli ve yapmış olduğu ödemelere ait faturalar işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-3) Bununla birlikte, davalıya güvenerek evlilik birliği için de birçok eşya almış olup bu eşyalara ait faturalar da işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-4)

Haklı sebep olmaksızın nişanı bozan davalı, müvekkili uğratmış olduğu bu maddi zararı tazmin etmekle yükümlü olması sebebiyle işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                       : Nişan törenine ait fotoğraflar, Nişan yapılan salona yapılan ödemelere, yiyecek/içecek bedeline ve yapılan diğer nişan ödemelerine ait faturalar, tanık, evlilik birliğinde kullanılmak üzere alınan eşyalara ait faturalar, tanık, bilirkişi raporu, keşif ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP            : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Haklı sebep olmaksızın nişanı bozan davalının, müvekkili uğratmış olduğu ..… TL zararın yasal faizi ile davalıdan tahsiline,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 11.01.2022  

 

DAVACI A… B… VEKİLİ

 

 

aile mahkemesi, aile hukuk, medeni hukuk, türk medeni kanunu, evlilik öncesi davalar, nişan davaları, nişan bozma nedeniyle tazminat, nişan bozma nedeniyle maddi tazminat, nişan bozma nedeniyle manevi tazminat, aile hukuku, velayet hukuku, vesayet hukuku, nafaka hukuku, aile mahkemesi, aile mahkemesi davası, boşanma, boşanma davası, nafaka, batıkent, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, nafaka davası, tedbir nafakası davası, yoksulluk nafakası davası, iştirak nafakası davası, aile konutu, aile konutu şerhi, tazminat davası, maddi tazminat, manevi tazminat, mal rejimi, mal rejimi hukuku, mal rejiminin tasfiyesinden doğan davalar, katkı payı alacağı, katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, değer artış payı, iddet süresi, anlaşmalı boşanma, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, yenimahalle, akıl hastalığı nedeniyle boşanma, terk nedeniyle boşanma, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma, zina nedeniyle boşanma, hayata kast nedeniyle boşanma, haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, küçük düşürücü bir suç işleme nedeniyle boşanma, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma, pek kötü davranılması nedeniyle boşanma, hediyelerin geri verilmesi, takıların geri verilmesi, nişan masraflarının iadesi, nişan yeri masrafının iadesi, nişan bozulursa tazminat alabilir mi, nişanlılık davaları hangi mahkeme, nişan hangi durumlarda bozulur, nişanın bozulması için yapılan anlaşma nedir, nişan bozma hakkı devredilir mi, nişanın anlaşarak bozulması durumunda aşağıdaki taleplerden hangisi davaya konu olabilir, nişanın sona ermesine bağlı dava haklarının zamanaşımı süresi nedir, erkek nişanı atarsa ne olur, nişan atınca altınlar kimde kalır, nişanlılık nedir, nişan akdi ne demek, nişanlanmanın anlaşma yoluyla sona erdirilmesi ne bağlanan sonuç nedir, nişanlanma nasıl sona erer, nişanlanma bir aile hukuku sözleşmesi midir, alışılmışın dışındaki hediyeler nelerdir, nişanı erkek tarafı atarsa takılar verilir mi

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com