DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

MURİS (MİRAS BIRAKAN) MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

 İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR. 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:……………..)

ADRES                   

VEKİLİ                    :

ADRES                   

DAVALI                   :C….. B….. (T.C.:……………..)

ADRES                     

DAVA DEĞERİ      : 000,00 TL

DAVA KONUSU    : Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil A….. B….. ve davalı C….. B….. kardeş olup, işbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-1) da anlaşılacağı üzere, ../../…. Tarihinde vefat eden babaları D…. B….’nin mirasçılarıdır.

Miras bırakan D… B… vefatından önce davaya konu Ankara İli Yenimahalle İlçesi … Ada, … Parsel’ de kain (Tapu belgesi ekte sunulmaktadır Ek-2) taşınmazı ../../…. Tarihinde davalı C….. B…..’ye müvekkilin bilgisi olmaksızın gerçekleşen bir “ölünceye kadar bakım sözleşmesi” ile devretmiştir. Müvekkil söz konusu akdi murisin vefatından sonra öğrenmiştir.

Murisin söz konusu bu devir işlemini, müvekkil A….. B…..’den mal kaçırmak maksadıyla yapmış olduğu açık olup, işbu dava ile talebe konu taşınmazın müvekkilin miras payı oranında tapusunun iptalini ve müvekkil adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasını, aşağıda açıkladığımız sebeplerle talep ediyoruz.

Öncelikle belirtmemiz gerekir ki muris D… B…, davalı C….. B….. ile bu şekilde bir sözleşme yapmayı gerektirecek bir durumda hiçbir zaman kalmamıştır. Emekli memur olan muris, vefatına kadar evinde yalnız yaşamış; bu süre zarfında yemeğini, temizliğini ve evinin her türlü ihtiyacını kendi kendisine sağlayabilecek vaziyette olmuştur.

Muris, yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek bir sağlık problemine sahip olmayıp bu sebeple de bakımı gerektirecek bir yaşantı sürmemiştir. Bir an için davalı ve murisin bakım sebebiyle bu sözleşmeyi yapmış olduğunu düşünsek dahi sözleşme tarihinde davalı kendi evinde, ailesiyle yaşamaktayken murisin de kendi konutunda yalnız yaşaması bu şekilde bir bakımın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ortaya koymaktadır.

Muris, maddi açıdan da kendi kendisine yetebilecek düzeyde gelire sahipti ve desteği gerektirecek bir borç içerisinde de değildi. Muris ikamet ettiği taşınmazın sahibi olup, tek malvarlığı da bu taşınmaz idi. Yine bir an için muris ve davalının bu sözleşmeyi ikame ettiklerini düşünsek dahi sözleşmenin murisin tek malvarlığı üzerinden yapılması, makul bir sınırda yapılmadığını aşikâr kılacaktır.

Neticeten açıklanan bu sebeplerle, murisin mirasını mirasçıları arasında makul oranlarda paylaştırmadığı ve herhangi bir denkleştirme de yapmadığı sabit olduğundan; muvazaalı bir şekilde davacı müvekkil A….. B….. ‘den mal kaçırma gayesiyle hareket ettiği ortadadır. Bu şekilde müvekkilin hakkının muvazaalı olarak gaspını önlemek maksadıyla işbu davayı ikame ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, TBK, HMK, 2644 Sayılı Tapu Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          :Tapu kayıtları, tanık beyanları, emsal bedel araştırması, keşif, yemin, bilirkişi raporu, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile:

1-Öncelikle dava konusu taşınmazın bir üçüncü şahsa devrinin önlenmesi adına ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar verilmesine ve tapu müdürlüğüne bu hususta müzekkere yazılmasına,

2-Davalı üzerinde bulunan tapu kaydının iptaline ve davacı müvekkil üzerine payı oranında tesciline karar verilmesine,

3-Her türlü yargılama gider ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 21/10/2021

 

 Davacı A….. B….. Vekili

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

Miras, mirasçı, miras bırakan, muris, miras davası, reddi miras, reddi miras davası, reddi miras süresi, miras hukuku, veraset belgesinin iptali davası, noter tarafından mirasçılık belgesi verilmesi, miras paylarını belirleme, muris muvazaası, miras bırakan muvazaası, tereke, terekenin paylaştırılması, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, vasiyet, vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyet, vasiyetin tenfizi, vasiyetten dönme, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirasın gerçek reddi, mirasın hükmen reddi, mirasın reddi süresi, miras sebebiyle istihkak davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, paylaşmayı isteme, mirasta denkleştirme, paylaşma sözleşmesi, miras sözleşmesi, ölüme bağlı tararruf, mirasçı atama, art mirasçı, yedek mirasçı, mirasçılıktan çıkarma, saklı pay, yasal pay, saklı paylı mirasçılar, sağlar arası tasarruf, ölüme bağlı tasarruf, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis, tenkis davası, mirasın geçmesi, veraset ve intikal, mirasın açılması, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, mirastan yoksunluk, mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesi verilmesi, verasetname, tereke defteri, vasiyetnamenin teslimi, vasiyetnamenin tebliği, iki şahit, mirasçılık belgesi verilmesi davası, veraset belgesi verilmesi davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası

 

Call Now Button