DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

KAMBİYO TAKİBİNDE İMZAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (       ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE

TAKİBİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

 

İCRA DOSYA NO               :Ankara ….İcra Müdürlüğü’nün 2021/12345 E.

İMZAYA İTİRAZ

EDEN (BORÇLU)              : A…….. B……. (T.C:……………..)

VEKİLİ                                 :

ADRES                                 

ALACAKLI (DAVALI)      : C…………… D…………. (T.C:……………..)

VEKİLİ                                 :Av. A…….. B……..

ADRES                                

ÖDEME EMRİ

TEBLİĞ TARİHİ                :21/06/2021

KONU                                   :Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/12345 E. sayılı dosyası ile müvekkil A….. B…… aleyhine yapılan takip ile ilgili olarak yetki itirazımızın, imzaya yönelik itirazlarımın sunulması ve icra takibinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi talebidir.

 

Ankara …..İcra Müdürlüğü’ nün 2021/12345 E. sayılı kambiyo senetlerine özgü icra takibi kapsamında müvekkilim A….. B……’ ye gönderilen 17.06.2021 tarihli ödeme emri (EK-1), müvekkil tarafından 21.06.2021 tarihinde tebliğ alınmış olup, takibe konulan senetteki imzanın müvekkile ait olmadığına ilişkin itirazımızı yasal süre olan 5 gün içerisinde aşağıda yapmaktayız.

USULE İLİŞKİN İTİRAZIMIZ (YETKİ İTİRAZIMIZ):

Öncelikle ekte sunulan takibe konu senetten görüleceği üzere, söz konusu senet İstanbul’ da tanzim edilmiştir ve ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda yetkili İcra Müdürlüğü’ de İstanbul İcra Müdürlükleri olup, bu hususta yetki itirazında bulunduğumuzu, söz konusu takibin usulsüz ve kötü niyetli bir şekilde Ankara İcra Müdürlüklerinde açıldığını bildiririz ve İcra takibinin yetki yönünden reddine karar verilerek iptalini talep ederiz.

AÇIKLAMALARIMIZ                  :

Takibe konu senetteki (EK-2) imza müvekkile ait değildir. Esasen şöyle bir göz gezdirildiğinde dahi söz konusu imzanın C……. D……. şeklinde olduğu ve senet üzerinde lehtar olarak adı yazan, müvekkilin hiçbir şekilde tanımadığı C…… D……’ ye ait olduğu düşünülmektedir.

Şöyleki;
Müvekkil aleyhine yapılan icra takibine konu senetteki imza müvekkile ait değildir. Müvekkil A……. B……’ye e ait imza örneklerinin ilgili kurumlardan celbini talep ediyoruz.(Aşağıdaki kurumlardan müvekkil A…… B……’ye ait ıslak imzaların temin edilememesi ihtimalinde müvekkilden ıslak imza alınmasını talep ediyoruz.) Söz konusu imza örnekleri geldiğinde icra takibine konu senetteki imza ile karşılaştırılarak bilirkişi incelemesi sonucunda da imzanın müvekkil A…… B……’ye e ait olmadığı çok net anlaşılacaktır.

Evlilik Cüzdanının celbi (…… (……) Belediyesi)

…… 1.Noterliği’nin 01/01/2021 tarih, 12345 Yevmiye numaralı vekaletnamesinin celbi (Aynı zamanda işbu davamızda sunulan vekaletnamedir)

……. Bankası …… Şubesi

İcra ve İflas Kanunu’ nun 170. maddesi; “Borçlu,168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir…” denmektedir. Müvekkil A….. B…..’ye e ait olmayan iş bu takibe dayanak senetteki imzaya ayrıca ve açıkça itiraz ediyoruz.

İcra ve İflas Kanunu’ nun yine aynı maddesinde devamla “…İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaate göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir…’’şeklinde düzenleme mevcuttur.

Ayrıca Kanun aynı maddede devamla “…İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder…” hükmü de yer almaktadır. Dolayısıyla haksız olan alacaklı-davalının asıl alacağın %20′ sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve yine alacağın %10′ u oranında para cezasına hükmedilmesini de talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        :İİK, HMK, TMK, TBK, TTK ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : :(Karşı tarafın bildireceği yeni iddia ve delillere karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutarız.)

1-Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/12345 E. sayılı dosyasının celbi

2-Tarafımıza tebliğ edilen ödeme emri ve takibe dayanak senet

3-Celbi talep edilen imza örnekleri

4-Tanık (Gerektiği takdirde Bilahare bildirilecektir)

5-Keşif

6-Bilirkişi İncelemesi

7-Yemin

8-Yasal ve takdiri her türlü delil

 SONUÇ VE  TALEP           :Yukarıda izah edilen ve re’ sen nazara alınacak nedenlerle, öncelikle yetki itirazımız dikkate alınarak yetkisiz İcra Müdürlüğü’ nde açılan işbu takibin iptalini, Sayın Mahkemeniz yetki konusunda aksi kanaatteyse takibe dayanak senetteki imzanın müvekkil A….. B…..’ye ait olmaması sebebi ile imzaya itirazlarımız cihetinde davamızın kabulü ile takibin müvekkil A….. B…..yönünden (tüm asli ve feri talepleri yönünden) durdurulmasına ve iptaline, dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/12345 Esas sayılı icra takibinin öncelikle teminatsız, olmaz ise uygun bulunacak teminat mukabilinde İHTİYATİ TEDBİR kararı ile durdurulmasına, haksız olan alacaklı-davalının asıl alacağın %20′ sinden aşağı olmamak üzere tazminata, alacağın %10′ u oranında para cezasına hükmedilmesine, yargılama giderinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten talep ederiz.22.06.2021

 

İTİRAZ EDEN BORÇLU/VEKİLİ

 

1-Ödeme emri-takibe konu senet

 

 

 

Call Now Button