AİLE HUKUKUGAYRİMENKUL HUKUKUYARGI KARARLARI

BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİNDEN İTİBAREN ESKİ EŞİN EVİNDE OTURMAK, EVİ TERK ETMEMEK, HAKSIZ İŞGAL NİTELİĞİNDEDİR

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 12.02.2018 Tarih, 2016/9874 Esas, 2018/882 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece davanın el atmanın önlenmesi talebi yönünden karar verilmesine yer olmadığına, ecrimisil talebinin reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş ise de, duruşma isteğinden vazgeçilmekle dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR

Davacı, davalı ile … .Aile Mahkemesi’nin 2008/42 Esas, 2008/666 Karar ve 11.06.2010 kesinleşme tarihli kararı ile boşandıklarını, maliki olduğu 11 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 4 nolu bağımsız bölümde davalının hiçbir bedel ödemeksizin ikamet etmekte olduğunu ileri sürerek davalının müdahalesinin önlenmesine, 11.06.2010 tarihinden dava tarihine kadar olan dönem için 1.000-TL. ecrimisil bedelinin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, velayeti kendisine bırakılan çocuklarıyla birlikte çekişme konusu dairede yaşadıklarını, davacının ecrimisil isteyebilmesi için intifadan men şartının gerçekleşmiş olmasının gerektiğini, ancak davacının bu şartı sağlamadan 11.06.2010 tarihinden itibaren ecrimisil talep ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, çekişme konusu yerin davalı tarafından yargılama aşamasında boşaltılmış olması nedeniyle el atmanın önlenmesi talebi yönünden karar verilmesine yer olmadığına, intifadan men koşulunun gerçekleşmemiş olması nedeni ile ecrimisil talebinin reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, 11 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki 4 nolu bağımsız bölümün davacı adına kayıtlı olduğu, davacının davalı ile 28.11.1997 tarihinde evlendikleri, 11.06.2010 tarihinde kesinleşen mahkeme kararı ile boşandıkları, davacı eşin dava konusu taşınmazdan ayrıldığı, davalının taşınmazda oturmayı sürdürdüğü, davacının boşanma kararının kesinleştiği 11.06.2010 tarihinden dava tarihine kadar olan dönem için dava konusu taşınmazda davalının oturması sebebi ile 1.000-TL. ecrimisil istediği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere ecrimisil, kötüniyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bir nevi haksız işgal tazminatıdır.

Somut olayda, … . Aile Mahkemesi’nin 2008/42 Esas 2008/666 Karar sayılı ilamı ile tarafların boşanmalarına karar verildiği ve boşanma kararının 11.06.2010 tarihinde kesinleştiği kayden sabittir.

O halde, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren davalının davacıya ait bağımsız bölümde oturmasının haklı ve geçerli bir nedene dayandığını söyleyebilme olanağı yoktur.

Hal böyle olunca, boşanma kararının kesinleştiği tarihten dava tarihine kadar olan dönem için hesaplanacak ecrimisile karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Davacının temyiz itirazı açıklanan nedenlerle yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 12.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button