CEZA HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi

-ÖRNEK DİLEKÇE_

 

ANKARA (    ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’ NE

(Gönderilmek Üzere)

ANKARA (    ) SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

SORGU NO                          : Ankara ( ) Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/……. Sorgu Numaralı Dosyası

DOSYA BİLGİLERİ           : Ankara CBS Ankara …………. Savcılığı’nın 16/08/2021 Tarih ve 2021/….. Soruşturma Sayılı Dosyası

Tutuklama Kararına

İtiraz Eden Şüpheli              : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                                  

Müdafii                                  :

İsnat Edilen Suç                   : TCK Madde …’e göre

Tutuklama Kararının

Verildiği Tarih                     :16/08/2021

 

TALEP KONUSU               : Sayın Hakimliğinizin 16/08/2021 Tarih, 2021/……. Sorgu numaralı kararında verilen “isnat olunan suç ile orantılı olarak tedbir kapsamında şüphelinin TUTUKLANMASI” kararına karşı itirazlarımız ve tahliye talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALARIMIZ      : Ankara ( ) Sulh Ceza Hakimliğinin 16/08/2021 Tarih, 2021/……. Sorgu (Ankara CBS Ankara ………. Savcılığı’nın 16/08/2021 Tarih ve 2021/….. Soruşturma Sayılı yazısı ile) numaralı ifade sorgu zaptında:

“… dosya kapsamında kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunması, atılı suçun CMK m.100/3-a maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunduğu bu nedenlerle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı CMK. 100. Maddesi ile ilgili düzenlemeler ile AİHS 5. Maddesindeki tutuklama şartları kapsamında isnat olunan suç ile orantılı olarak tedbir kapsamında şüphelinin CMK 101. Madde uyarınca TUTUKLANMASINA”

Kararı verilmiştir.

Ancak tutukluluğa karar verilebilmesi için gerekli şartlar sübut bulmadığından söz konusu tutukluluk kararına itiraz etmek hususu tarafımıza hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1.CMK 100’deki koşullar oluşmamıştır. AİHS 5. Maddesi ve Anayasamızın 19. Maddesi gereğince güvence altına alınan Kişinin Özgürlük ve Güvenlik hakkı göz önünde bulundurulduğunda, tutuklamanın bir tedbir olduğu, tutuklamanın koşulları oluşmamış ise tutuklamanın şüpheliye verilen bir ceza olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.

CMK m.100’e göre tutuklama nedeni olarak kabul edilebilecek koşullar “Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların varlığı; şüpheli veya sanığın davranışları, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe oluşturmasıdır.”

Nitekim, sayılan bu koşullar oluşmamıştır. Şüphelinin kaçma şüphesi yoktur, sabit ikametgâh sahibidir. Şüpheli delilleri karartamaz.

2.Tutuklama en son tedbirdir. Mahkeme, tutuklama kararına varmadan önce adli kontrol uygulanmasına hükmetmelidir. Tutuklamayla amaçlanan durum başka bir önlemle sağlanabiliyorsa, Mahkeme bu durumu gözetmelidir. Aksi halde tutuklamanın bir tedbir olmaktan çok şüpheliye verilen bir ceza olacağı açıktır. Bu husus AİHM içtihatlarıyla da sabittir.

3.Olayda müvekkilin herhangi bir faaliyeti veya kastı yoktur. Buna rağmen adli kontrol kararı gözetilmeden verilen tutukluluk kararı, müvekkil için ileride telafisi mümkün olmayan durumlar yaratabilecektir. Verilen tutuklama kararı hukuka ve usule aykırıdır. İleride yargılama sonrasında da açığa kavuşacak durum neticesinde görüleceği gibi, tutukluluk hali çok ağır bir tedbirdir.

4.Ortada, şüpheli müvekkil hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren hiçbir olgu mevcut değildir. Her ne kadar şüphelinin kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunduğu bu nedenlerle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağından bahisle tutukluluk kararı verilmişse de dosyada açıktır ki deliller önemli ölçüde toplanmıştır. Delillerin yok olma ve değiştirilme ihtimali yoktur. Zira sözde suçun delilleri zaten adli makamlara intikal etmiş ve emanete alınmıştır. Dolayısıyla müvekkilin delillerin toplanmasına engel olabileceği bir durum bulunmamaktadır. Kaldı ki şüpheli müvekkil sabit ikametgâh sahibidir ve kaçma ihtimali yoktur.

5.Şüphelinin tutukluluğunun devam etmesi, mesleki faaliyetlerini sürdürmesini engelleyecek ve uzun vadede mesleki itibarını sarsacaktır. Bu durum müvekkil ve geçimini sağladığı ailesi bakımından telafisi güç zararların meydana gelmesine sebebiyet verecektir. Bu yönden dahi tutukluluk kararı hem müvekkil hem de ailesi bakımından tedbir olmaktan çıkıp, ceza haline gelmektedir; usule ve yasaya aykırıdır.

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, şüpheli müvekkilin tutuklu kalması aşırı bir tedbirdir. Duruşmada da talep ettiğimiz üzere şüphelinin serbest bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1.Ankara ( ) Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/……. Sorgu Numaralı Dosyası kapsamında verilen TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASINI ve şüpheli müvekkilin SERBEST BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNİ,

2.Mahkemeniz Aksi Görüşte ise, Tutuklama Halinin Devamı Kararının CMK 109 vd. hükümleri gereğince ADLİ KONTROLE ÇEVRİLMESİNİ,

3.Talebimizin Reddi Halinde, Tahliye Talebimiz Doğrultusunda Karar Verilmesi için DOSYAMIZIN YETKİLİ MERCİE GÖNDERİLMESİNİ saygı ile talep ederiz. 08.2021                 

 

                                                                                      Tahliye Talebinde Bulunan

                                                                                    Şüpheli A….. B….. Müdafii

                                      

  

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button