DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

TEREKENİN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

TEDBİR TALEPLİDİR.

TALEPTE BULUNAN

MİRASÇILAR        : 1-A….. B….. (T.C.:……………..)

                                    2-D….. B…..(T.C.:……………..)

ADRES                    

VEKİLİ                    :

ADRES                    

DİĞER MİSARÇILAR: 1-….. ….. (T.C.:……………..)

                                         2-….. …..(T.C.:……………..)

DAVA KONUSU    : Murise ait terekenin tespit edilerek bu terekeye temsilci atanması ve tedbir konulması taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

İşbu dilekçe ile Mahkemenizden terekenin tespiti talebinde bulunan müvekkiller A….. B….. ve  D….. B….. kardeş olup, babaları muris C….B…. (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur Ek-1) , ../../…. Tarihinde vefat etmiştir. Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-2) da anlaşılacağı üzere, istemde bulunan müvekkiller ile müvekkillerin dışındaki diğer iki kişi murisin mirasçılarıdır.

Murisin bırakmış olduğu bilinen bir vasiyetnamesi yoktur. Her ne kadar murisin malvarlığının bir kısmı tarafımızca bilinmekte ise de bilinmeyen kısmının tespit edilebilmesi için taleplerimizi aşağıdaki şekilde Mahkemenize sunuyoruz.

Murisin müvekkiller tarafından bilinen malvarlıkları (Ek-3) şu şekildedir:

1-

2-

Murisin müvekkiller tarafından bilinmeyen malvarlığının tespit edilebilmesi için şu hususların belirlenmesini talep ediyoruz:

1-Murise ait banka hesap kayıtları sorgulatılarak, ortak veya tek başına sahip olduğu hesap kayıtları ve hesap hareketleri, araç ve banka mevduatları ve aktif ve pasiflerinin belirlenmesi

2-SGK’ya yazılacak müzekkere ile murisin resmî kurumlardan hak edişlerinin belirlenmesi

3-TAKBİS üzerinden murise ait tapu kayıtlarının devir işlemleri de dahil olmak üzere aktif ve pasiflerinin sorgulatılarak belirlenmesi

4-Gelir İdaresi Başkanlığı’na müzekkere yazılarak murise ait vergi kayıtlarının sorgulatılarak belirlenmesi

5-Murise ait motorlu taşıtların aktif ve pasiflerin sorgulatılarak belirlenmesini talep ediyoruz.

Davacı müvekkiller ve murisin diğer iki yasal mirasçıları arasında mirastan doğan bir husumet olduğundan; var olan terekenin yanında Mahkemenizce belirlenecek terekenin de ortaya çıkmasıyla müvekkiller açısından hak kaybı oluşturacak durumlar ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Bu sebeple mirasçıların hak kaybına uğramalarının önlenmesi ve terekenin bütünlüğünün korunabilmesi adına öncelikle hali hazırda bilinen ve Mahkemenizce belirlenecek tereke üzerine tedbir konulmasını ve belirlenen hususların zarar görmemesi için defter tutulması da gerektiğinden Mahkemenizden söz konusu terekeye bir temsilci atanmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, Tapu kayıtları, bilirkişi raporu, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile:

1-Öncelikle yukarıda sıraladığımız taleplerimizi içeren davamızın kabulüne,

2-Hali hazırda bilinen ve Mahkemenizce belirlenecek terekeye temsilci atanmasına,

3-Bu doğrultuda yukarıda belirtilen ilgili makamlara müzekkereler yazılarak murise ait terekedeki malvarlıklarının tespitine

4-Mirasçıların hak kaybına uğramalarının önlenmesi ve terekenin bütünlüğünün korunabilmesi adına hali hazırda bilinen ve Mahkemenizce belirlenecek tereke üzerine tedbir konulmasına,

5-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de terekeden karşılanmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 27/10/2021

 

Talep Edenler Vekili

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

terekenin tespiti davasında neler talep edilir, tereke davası ne kadar sürer, terekenin tespiti davası nasıl açılır, tereke tespiti ne demek, terekenin tespiti davasını kimler açabilir, terekenin tespiti nasıl yapılır, miras bırakanın terekesi nasıl tespit edilir, tereke satış dosyası ne demek, tereke defterini kim tutar, terekenin tasfiyesi nasıl olur, terekenin aktifleri nelerdir, miras mahkemeleri ne kadar sürer, terekenin pasifi nedir, tereke parası ne demek, tereke mirasçı dilekçesi nedir, tereke mirasçı ne demek, terekeye dahil olan mallar nelerdir, terekenin resmen yönetilmesi nedir, miras, mirasçı, miras bırakan, muris, miras davası, reddi miras, reddi miras davası, reddi miras süresi, miras hukuku, veraset belgesinin iptali davası, noter tarafından mirasçılık belgesi verilmesi, miras paylarını belirleme, muris muvazaası, miras bırakan muvazaası, tereke, terekenin paylaştırılması, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, vasiyet, vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyet, vasiyetin tenfizi, vasiyetten dönme, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirasın gerçek reddi, mirasın hükmen reddi, mirasın reddi süresi, miras sebebiyle istihkak davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, paylaşmayı isteme, mirasta denkleştirme, paylaşma sözleşmesi, miras sözleşmesi, ölüme bağlı tararruf, mirasçı atama, art mirasçı, yedek mirasçı, mirasçılıktan çıkarma, saklı pay, yasal pay, saklı paylı mirasçılar, sağlar arası tasarruf, ölüme bağlı tasarruf, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis, tenkis davası, mirasın geçmesi, veraset ve intikal, mirasın açılması, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, mirastan yoksunluk, mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesi verilmesi, verasetname, tereke defteri, vasiyetnamenin teslimi, vasiyetnamenin tebliği, iki şahit, mirasçılık belgesi verilmesi davası, veraset belgesi verilmesi davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası

Call Now Button