DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

DAVACI MİRASÇI: A….. B….. (T.C.:……………..)

ADRES                     

VEKİLİ                    :

ADRES                    

DAVALI MİSARÇI: D….. B…..(T.C.:……………..)

DAVA KONUSU    : Vasiyetnamenin iptal edilerek tenkis edilmesine karar verilmesi taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

İşbu dilekçe ile Mahkemenizden vasiyetnamenin iptal edilmesi talebinde bulunan davacı müvekkil ile davalı kardeş olup, babaları muris C….B…. (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur Ek-1) , ../../…. Tarihinde vefat etmiştir. Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-2) da anlaşılacağı üzere, davacı müvekkil ile davalı murisin tek mirasçılarıdır.

Muris ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğinde vasiyetname (Ek-3) düzenlemişse de, düzenlenen vasiyetname gerekli yasal koşullarda olmadığından iptalini isteme zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle söz konusu vasiyetname her yönüyle usul ve yasaya aykırı olarak düzenlenmiştir. Saklı pay sahibi ve murisin yasal mirasçısı olan müvekkilden mal kaçırma gayesiyle hazırlanmış olduğu açık olan vasiyetname, mirasçı müvekkilin haklarına tecavüz niteliği taşımaktadır.

Her ne kadar muris ve davalı arasındaki ölünceye kadar bakım sözleşmesi gereğiyle böyle bir vasiyetin düzenlendiği belirtilmişse de, murisin tüm çevresi tarafından da bilindiği üzere muris bu şekilde bir sözleşme yapmayı gerektirecek bir durumda hiçbir zaman kalmamıştır. Emekli memur olan muris, vefatına kadar evinde yalnız yaşamış; bu süre zarfında yemeğini, temizliğini ve evinin her türlü ihtiyacını kendi kendisine sağlayabilecek vaziyette olmuştur. Muris, yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek bir sağlık problemine sahip olmayıp bu sebeple de bakımı gerektirecek bir yaşantı sürmemiştir.

Bir an için davalı ve murisin bakım sebebiyle bu sözleşmeyi yapmış olduğunu düşünsek dahi sözleşme tarihinde davalı kendi evlerinde, ailesiyle yaşamaktayken murisin de kendi konutunda yalnız yaşaması bu şekilde bir bakımın hiçbir zaman gerçekleşmediğini açığa çıkarmaktadır. Bununla birlikte böyle bir bakıma muhtaç olan kişinin noterlikte vasiyetname düzenleyebilmesi için tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporunun varlığı gözetilmeli iken böyle bir raporun bulunmaması dahi yapılan işlemin sakatlığını ortaya koymaktadır.

Bu şekilde davalı ve murisin iş birliği ile hazırlanan vasiyetnamenin, müvekkilin saklı paylarını ihlal ederek yasadan doğan haklarına tecavüz ettiği sabittir. Müvekkilin bu şekilde hak kaybına uğramasının önlenmesi adına işbu dava ile vasiyetnamenin iptal edilerek tenkis edilmesini; bu şekilde müvekkilin uğratılmış olduğu hak kaybının giderilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğince düzenlenen vasiyetname, tanık, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile:

1-Öncelikle yukarıda sıraladığımız taleplerimizi içeren davamızın kabul edilerek vasiyetnamenin iptaline ve tenkis edilmesine,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 28/10/2021 

 

Davacı A….. B…..  Vekili

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

 

terekenin tespiti davasında neler talep edilir, tereke davası ne kadar sürer, terekenin tespiti davası nasıl açılır, tereke tespiti ne demek, terekenin tespiti davasını kimler açabilir, terekenin tespiti nasıl yapılır, miras bırakanın terekesi nasıl tespit edilir, tereke satış dosyası ne demek, tereke defterini kim tutar, terekenin tasfiyesi nasıl olur, terekenin aktifleri nelerdir, miras mahkemeleri ne kadar sürer, terekenin pasifi nedir, tereke parası ne demek, tereke mirasçı dilekçesi nedir, tereke mirasçı ne demek, terekeye dahil olan mallar nelerdir, terekenin resmen yönetilmesi nedir, miras, mirasçı, miras bırakan, muris, miras davası, reddi miras, reddi miras davası, reddi miras süresi, miras hukuku, veraset belgesinin iptali davası, noter tarafından mirasçılık belgesi verilmesi, miras paylarını belirleme, muris muvazaası, miras bırakan muvazaası, tereke, terekenin paylaştırılması, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, vasiyet, vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyet, vasiyetin tenfizi, vasiyetten dönme, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirasın gerçek reddi, mirasın hükmen reddi, mirasın reddi süresi, miras sebebiyle istihkak davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, paylaşmayı isteme, mirasta denkleştirme, paylaşma sözleşmesi, miras sözleşmesi, ölüme bağlı tararruf, mirasçı atama, art mirasçı, yedek mirasçı, mirasçılıktan çıkarma, saklı pay, yasal pay, saklı paylı mirasçılar, sağlar arası tasarruf, ölüme bağlı tasarruf, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis, tenkis davası, mirasın geçmesi, veraset ve intikal, mirasın açılması, miras, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, mirastan yoksunluk, mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesi verilmesi, verasetname, tereke defteri, vasiyetnamenin teslimi, vasiyetnamenin tebliği, iki şahit, mirasçılık belgesi verilmesi davası, miras, veraset belgesi verilmesi davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası, vasiyetname hangi hallerde bozulur, noterde yapılan vasiyetname bozulur mu, vasiyetnamenin iptali davası nereye açılır, vasiyetnamenin iptali ne zaman açılır, vasiyet hangi durumlarda iptal edilir, vasiyetnamenin süresi var mi, vasiyetname nasıl geçerli olur, miras nasıl bozulmaz, veraset nasıl bozulur, vasiyete nasıl itiraz edilir, vasiyetname açıldıktan sonra ne yapılır, vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası birlikte açılabilir mi, mirasçılardan biri imza vermezse satış yapılır mı, vasiyet tenfiz davası ne kadar sürer, resmi vasiyetname kimler tanık olabilir, el yazılı vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir

Call Now Button