İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (TEHİR-İ İCRA) DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA NÖBETÇİ (     ) İCRA HAKİMLİĞİNE

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

TALEBİNDE BULUNAN

DAVACI (BORÇLU) :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI(ALACAKLI): C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan icra takibinin geri bırakılmasına karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Alacaklı tarafından davacı müvekkil A….. B….. aleyhine Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası (EK-1) üzerinden ilamlı takip başlatılmış ve icra emri tarafımıza ../../…. tarihinde tebliğ edilmiştir.

 İİK 33. maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasıyla ilgili taleplerimizi, yasal süresi içerisinde aşağıdaki şekilde sunuyoruz. Şöyle ki;

 İİK 39. Maddesi gereğince “İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.” denilmektedir. Takibe konu ilam, davacı müvekkil ile davalı alacaklı arasında ../../…. Tarihinde, ….. TL tutarındaki tanzim edilen senet (EK-2) olup, söz konusu senedinin başlangıç tarihi ile takip tarihi arasında, İİK uyarınca kabul edilen zamanaşımı süresi geçmiştir.

 Neticeten, usule ve yasaya aykırı olarak başlatılan bu takip kötü niyetli olup, haksızdır. Müvekkile ait böyle bir borç bulunmamaktadır. Tüm bu sebeplerle müvekkil hakkında başlatılan bu haksız icra takibinin geri bırakılmasını talep etme hususu tarafımıza hasıl olmuştur.

 HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (33-39 ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, ../../….tarihli senet, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Davacı müvekkil A….. B….. aleyhine başlatılmış olan icra takibin İİK m.33 uyarınca Geri Bırakılmasına,

2-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 14/09/2021

İcranın Geri Bırakılması Talebinde Bulunan

A…. B…… Vekili

                                      

icranın geri bırakılması, tehir-i icra, zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması, iik 33, iik 39, icra iflas kanunu madde 33, icra iflas kanunu madde 39, ilamlı icrada icranın geri bırakılması hangi mahkeme, icranın durdurulması nedir, tehiri icra ne demektir, ilamlı icra takibinin iptali nasıl olur, ilamli icra nasil durdurulur, ilamlı icra ne zaman kesinleşir, icrayı geri bırakma kararı nedir

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com