AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

DAVALI EŞİ İLE EŞİT GELİR DÜZEYİNE SAHİP OLAN TARAFIN, YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİNİN REDDİ GEREKİR

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 04.07.2018 Tarih, 2016/21392 Esas, 2018/8601 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, nafakalar, maddi-manevi tazminat ve ziynet alacağı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen evlilik birliğinin yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediği vakıasına davacı kadının dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasında dayanmadığı dayanılmayın bu vakıaların kusur olarak yüklenemeyeceği mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer vakıalarına göre de davalı erkeğin boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda tam kusurlu olduğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılmasına göre davalı erkeğin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı kadının sosyal ekonomik durum araştırmasında çalışmadığı ve ev hanımı olduğunun belirtildiği ancak tanık beyanlarına göre davacı kadının işe girdiği ve asgari ücreti aldığı, erkeğin de asgari ücret ile çalışmaya başladığı bu sebeple gelirlerinin eşit olduğunun anlaşılmaktadır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin (TMK m.175) reddi gerekirken kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

yoksulluk nafakası, yoksulluk nafakası kimler alamaz, yoksulluk nafakası ne zaman istenir, çalışan eş yoksulluk nafakası alabilir mi, nafaka maaşın yüzde kaçı olur, erkek hangi hallerde nafaka ödemez, yoksulluk nafakası neye göre belirlenir, yoksulluk nafakası şartları nelerdir, nafaka nasıl ortadan kalkar, yoksulluk nafakası nasıl sona erer, kadın hangi durumlarda nafaka alamaz, sigortalı bir işe girince nafaka kesilir mi, asgari ücretli bir eş ne kadar nafaka öder, çocuğa nafaka ne zamana kadar ödenir, nafaka almak için ne kadar evli kalınmalı, ömür boyu nafaka kalktı mı, birikmiş nafaka alacağı nasıl tahsil edilir

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button