MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRAS BIRAKANIN EN YAKIN MİRASÇILARININ TAMAMI TARAFINDAN REDDEDİLEN BORCA BATIK MİRAS, SULH HUKUK MAHKEMESİNCE İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE OLUNUR. MİRAS BIRAKANIN ÇOCUKLARI VE EŞİ SAĞ İSE, KARDEŞLERİ EN YAKIN MİRASÇI SAYILMAZLAR

Yargıtay 14.Hukuk Dairesi 19.06.2015 Tarih, 2015/2166 Esas, 2015/6907 Karar Sayılı İçtihat Metni

Davacı tarafından, davalı aleyhine 23.12.2013 gününde verilen dilekçe ile terekenin borca batık olduğunun tespiti ile mirasın hükmen reddinin istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.02.2014 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, mirasın hükmen reddi istemine ilişkindir.

Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Murisin ölüm tarihinin 13.03.2006 olduğu, en yakın yasal mirasçıları olan eş ve çocukları tarafından mirasın kayıtsız şartsız reddedildiği anlaşılmıştır. TMK’nın 612. maddesinde yer alan “En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddedilen miras sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir” hükmüne göre miras reddedilmiş olmakla tasfiyeye tabi tutulacağından murisin ikinci derece mirasçıları hakkında takip yapılamaz. Yani miras murisin ikinci derece mirasçısı olan babasına geçmemiştir. Miras kendilerine geçmemiş olanların ise mirası reddetmeleri söz konusu olamaz. Mirasın ret hakkı mirasın daha önce mirasçı olmayanlara geçmesi halinde doğar. Mahkemece davanın bu sebeple reddi gerekirken belirtilen hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.06.2015 tarihinde oybirliği karar verildi.

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button