GAYRİMENKUL HUKUKUYARGI KARARLARI

PAYLI MÜLKİYETTE TAŞINMAZDAN YARARLANAMAYAN PAYDAŞ, ENGEL OLAN ÖTEKİ PAYDAŞ VEYA PAYDAŞLARDAN PAYINA VAKİ EL ATMANIN ÖNLENİLMESİNDEN ÖTÜRÜ ECRİMİSİL İSTEYEBİLİR. ANCAK, O PAYDAŞIN PAYINA KARŞILIK ÇEKİŞMESİZ OLARAK KULLANDIĞI BİR KISIM YER VARSA, AÇACAĞI EL ATMANIN ÖNLENİLMESİ VE ECRİMİSİL DAVASININ DİNLENME OLANAĞI YOKTUR

Yargıtay 1.Hukuk Dairesi 20.12.2018 Tarih, 2018/4710 Esas, 2018/15784 Karar Sayılı İçtihat Metni

Dava, mülkiyet hakkında dayalı ecrimisil isteğine ilişkindir.

Davacılar, 2/3 oranında paydaşı oldukları 5 nolu parselin giriş ve depo katının davalı tarafından işgal edildiğini, bu nedenle diğer katların kullanımının da engellendiğini ileri sürerek ecrimisile karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, derdestlik itirazında bulunmuş; ayrıca, taşınmazı babasına teb’an kullandığını, değerini arttırıcı masraf yaptığını, kendisinin davacılardan alacaklı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalının kullanımının haklı ve geçerli bir nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, davaya konu 5 parsel sayılı taşınmazın davacılar S ve A ile davalının dava dışı babası Y adına 1/3’er paylarla kayıtlı bulunduğu; taşınmazda paydaşlar arasında fiili bir kullanım biçiminin oluşmadığı; zemindeki 5 katlı binanın giriş katının masraf yapılmak suretiyle davalı tarafından “kafe” haline getirildiği ve altındaki depo ile birlikte kullanıldığı, dava açıldıktan sonra davalının taşınmazı terkettiği anlaşılmaktadır.

Diğer yandan, davacılar tarafından davalı ve babası aleyhine çekişme konusu yer hakkında daha önce de 20../…. es.s. “ecrimisil” davası açıldığı, yargılaması sonucunda; “…paydaşlar arasında fiili kullanım biçiminin veya harici bir taksimin varlığı söz konusu değildir. … müşterek mülkiyet esaslarına göre, yararlanmadan (intifadan) tümüyle men edilmeyen paydaşın diğer paydaş davalı Y ve ona tebaen kullanan davalı oğul D’un müdahalesini önleme yetkisi yasal olarak yoktur.” gerekçesiyle ve davacıların paylarına karşılık çekişmesiz kullanabilecekleri yerlerin bulunduğu da belirtimek suretiyle davanın reddine karar verildiği; kararın derecattan geçerek 23.05.2008 tarihinde kesinleştiği sabittir.

Hemen belirtilmelidir ki, davalının taşınmazda teb’an(paydaş babasına tâbi olarak) yer kullanıyor olması halinde davanın, paydaşın paydaş aleyhine açtığı dava kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği yargısal uygulamada benimsenmiştir.

Bilindiği üzere, paylı mülkiyette taşınmazdan yararlanamayan paydaş, engel olan öteki paydaş veya paydaşlardan payına vaki el atmanın önlenilmesinden ötürü ecrimisil istiyebilir. Ancak, o paydaşın payına karşılık çekişmesiz olarak kullandığı bir kısım yer varsa, açacağı el atmanın önlenilmesi ve ecrimisil davasının dinlenme olanağı yoktur. Yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarına ve aynı doğrultudaki bilimsel görüşlere göre, payından az yer kullandığını ileri süren paydaşın sorununu kesin sonuç getiren taksim veya ortaklığın satış yoluyla giderilmesi davası açmak suretiyle çözümlemesi gerekmektedir.

Somut olayda, davacı paydaşların paylarına karşılık kullanabilecekleri yerler bulunduğu keşfen saptanmış olup, davalının çekişme konusu yeri dava dışı paydaş babası Y’ ye teb’an kullanımının haksız işgal niteliğinde olduğunu ve ecrimisile konu edilebileceğini söyleyebilmek mümkün değildir.

Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı biçimde hüküm kurulması isabetsizdir.

Davalının temyiz itirazı açıklanan nedenden ötürü yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 20.12.2018 tarihinde  oybirliğiyle karar verildi.

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button