AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

HAKLI BİR SEBEP İLERİ SÜRMEKSİZİN UZUN SÜRELİ YATAĞINI AYIRMAK, TÜRK MEDENİ KANUNU 166.MADDESİ GEREĞİ EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMA SEBEBİDİR.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 10.03.2015 Tarih, 2014/12322 Esas, 2015/4017 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek eş tarafından, kendisinin reddedilen davası ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 10.03.2015 günü duruşmalı talep eden davacı-davalı F.. Ö.. ile vekili gelmedi. Karşı taraf temyiz eden davalı-davacı M.. Ö.. vekili Av. S. U. A. geldi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı-karşı davacının daha fazla kusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı-karşı davacının reddedilen tazminat taleplerine yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacı-karşı davalı kadın eş tarafından 29.06.2012 tarihinde açılan boşanma davası ile yine davalı karşı davacı erkek eş tarafından daha sonra 12.09.2012 tarihinde açılan karşı boşanma davasının yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadın eşin de haklı bir sebep ileri sürülmeksizin uzun süreli yatağını ayırdığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, davalı-karşı davacı erkek eşin Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesine dayanan boşanma davasının da kabulü gerekir. Ne var ki asıl boşanma davasının kabulü suretiyle verilen boşanma hükmü temyizin kapsamı dışında dışında kalarak kesinleştiğine göre artık gelinen aşamada davalı karşı davacının karşı davasındaki boşanma talebinin de konusu kalmamıştır. Bu dava ile ilgili açıklanan yönde hüküm tesis edilmek ve yargılama giderleri ile vekalet ücreti konusunda davalı-karşı davacının haklılık durumu nazara alınarak karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button