DİLEKÇE ÖRNEKLERİSİGORTA HUKUKU

DEĞER KAYBI BAŞVURU DİLEKÇESİ

DEĞER KAYBI BAŞVURU DİLEKÇESİ

….. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’ NE

………………………………………………… İstanbul Türkiye

TALEP EDEN                     :A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                                 

VEKİLİ                                 :

ADRES                                 

PLAKA NO                          :06 … 1?2?

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN SİGORTALI         :C….. D….. (T.C.:………..)

POLİÇE NO                         :…………….

PLAKA NO                          :06 … 3?4?

TALEP KONUSU                :Müvekkile ait 06 … 1?2? plakalı araç ile ….. Sigorta A.Ş. sigortalısı C….. D…..’ ye ait 06 … 3?4? plakalı aracın karışmış olduğu trafik kazasın nedeniyle, müvekkile ait araçta meydana gelen 5.000,00 TL’ lik değer kaybının fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla tarafımıza ödenmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1.Müvekkile ait 06 … 1?2? plaka numaralı araç ile sigorta şirketiniz sigortalısı C….. D…..’ ye ait 06 … 3?4? plaka numaralı araç arasında …/…./2021 tarihinde ……………………. Kavşağı’nda maddi hasarlı trafik kazası gerçekleşmiştir. Maddi hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre 06 … 3?4? plakalı araç tam kusurludur.

2.Müvekkile ait araç bu kazadan dolayı değer kaybetmiş ve serviste kaldığı süre boyunca kullanılamamıştır. Bu nedenle müvekkilin, Şirketinizce uğradığı zararın giderilmesine yönelik başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

3.Yargıtay yerleşik içtihatları doğrultusunda, müvekkile ait araçta kaza sonrasında meydana gelen değer kaybının, kazada tam kusurlu olan 06 … 3?4? plaka numaralı aracın sigortacısı ….. Sigorta Anonim Şirketi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına uyarınca sigortacı, sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Buna göre müvekkile ait araçta kaza neticesinde gerçekleşen değer kaybı da ekonomik yönden maddi bir zarar kalemi oluşturduğundan sigorta şirketince bu zararın doğrudan tazmin edilmesi gerekmektedir. Yine aynı yasanın 1429. Maddesine göre, Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; Müvekkile ait araçta meydana gelen 5.000,00 TL tutarındaki değer kaybının tebliğden itibaren 15 gün içerisinde müvekkile ait ….. Bankası TR .. …. …. …. …. …. .. numaralı IBAN hesabına gönderilerek müvekkilin mağduriyetinin  giderilmesini vekaleten talep ederim.08.07.2021

  

TALEP EDEN VEKİLİ

 

 

EKLER:

1-……… Dosya numaralı Kasko Ekspertiz Raporu

2-…/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı

3-Aracın ruhsat fotokopisi

 

 

Call Now Button