SİGORTA HUKUKUYARGI KARARLARI

DEĞER KAYBI BELİRLENİRKEN, ARACIN MARKASI, YAŞI, MODELİ VE HASAR GÖRDÜĞÜ KISIMLARI DİKKATE ALINARAK ARACIN KAZA TARİHİNDEN ÖNCEKİ 2. EL SATIŞ DEĞERİNİN TESPİTİ İLE ARACIN TAMİR EDİLDİKTEN SONRA İKİNCİ EL SATIŞ DEĞERİNİN TESPİTİ VE ARASINDAKİ FARK GÖZ ÖNÜNE ALINMAKTADIR

araç değer (kıymet) kaybı nasıl belirlenir?

kaza tarihinden önceki ikinci el satış değeri

kaza tarihinden sonraki ikinci el satış değeri

sökülüp takılabilen parçalar

Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 10.05.2016 Tarih, 2016/966 Esas, 2016/5728 Karar Sayılı İçtihat Metni

Davacı vekili, müvekkili şirkete ait araca, davalıların sürücüsü, maliki ve zorunlu trafik sigortacısı olduğu aracın çarpması sonucu araçta meydana gelen ….. TL değer kaybının her üç davalıdan, aracın tamirde olduğu süre içinde kullanılamamasından doğan zarar olan ….. TL’nin ve ….. TL sigorta eksper rapor ücretinin ise davalılar … ve …’dan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı … vekili, aracın değer kaybına uğramadığını ayrıca müvekkili sigorta şirketinin sorumluluğunun poliçe teminat limitleri ile sınırlı sorumlu olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalılar davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, ….. TL değer kaybı, ….. TL ulaşım gideri olmak üzere ….. TL tazminatın olay tarihi olan 21/11/2013’ten itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar …, …’dan alınıp, davacıya verilmesine, davanın davalı … şirketi için husumet yönünden reddine, karar verilmiş, hüküm davalılar … ve …. vekili ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıda 2 nolu bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını

1.maddesi gereğince trafik sigortası işletene düşen hukuki sorumluluğu sigorta limitleri dahilinde teminat altına alır ve zarar gören üçüncü şahsın gerçek zararından sorumludur. Davalı şirkete zorunlu mali sorumluluk sigortası ile sigortalı aracın davacı aracına çarpması nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı davacının gerçek zararı olup davalı … şirketinin değer kaybından sorumlu tutulması gerekirken yazılı gerekçe ile aracın zorunlu trafik sigorta şirketi olan…. yönünden davanın husumet yönünden reddi doğru görülmemiştir.

3-Değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp, onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka ilişkin olup, araçtaki değer kaybı belirlenirken, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihinden önceki 2. El satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.

Somut olayda hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybı denetime olanak vermeyecek şekilde belirlenmiştir. Bilirkişi raporu hüküm vermeye yeterli değildir.

Bu durumda mahkemece, aynı bilirkişiden, aracın markası, yaşı, modeli ve hasar gördüğü kısımları dikkate alınarak aracın kaza tarihindeki hasarsız 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonra ikinci el satış değerinin tespit edilmesinden sonra aradaki farkın hesaplanarak değer kaybı miktarının bulunması hususunda ayrıntılı, denetime elverişli ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Kabule göre de eksper ücreti adı altında talep edilen bedel, tesbit gideri gibi yargılama giderlerinden olup eksper ücretinin de yargılama giderine eklenerek davanın kabul edilen kısmına göre oranlama yapılması ve davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar … vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar A ve B vekilinin ve davacı vekilinin temyiz itirazının kabulüne, 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ile davalılar … ve …’a geri verilmesine 10/05/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button