DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

BORÇTAN KURTULMA DAVASI DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES         

DAVA DEĞERİ      :………………..TL          

TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyasından iddia edilen borcun yokluğunun İİK m.69 uyarınca tespit edilmesi ve müvekkilin borçtan kurtulması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil (İcra Dosyasının Borçlusu) tarafından Ankara …İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. sayılı dosyası kapsamında tebliğ edilen ödeme emrine karşı süresi içerisinde itiraz edilmişse de İcra Müdürlüğü tarafından itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar tarafımıza tebliğ edilmiş olup; süre içerisinde Şöyle ki,

İİK m.69 uyarınca “İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir.” Denilmekte olup; süresi içerisinde işbu menfi tespit davasını ikame etmekteyiz.

Aynı maddenin devam eden fıkrasında “Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır.” Denilmekte olup; dava şartı olan teminat bedeli de tarafımızca dosya içerisine yatırılmıştır. (EK-1)

Ödeme emrine itiraz dilekçesinde (EK-2) de ortaya koyduğumuz üzere davalı alacaklının iddia ettiği gibi bir borç yoktur. Davalı alacaklı tarafından icra dosyasında iddia edilen borç haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu kadar, neden ve niçin tanzim edildiği belirtilmemiş bir faturadan kaynaklanmaktadır. Müvekkil tarafından tüm ödemeler gerçekleştirilmiş olup, böyle bir borcun haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu, hem asıl alacağın hem de işletilen sözde faizin ve faiz oranının hukuka ve borç ilişkilerine aykırı olduğu izahtan varestedir.

Neticeten, açıklanan tüm bu sebeplerle, Mahkemenizce yapılacak ayrıntılı araştırma sonucunda görülecektir ki, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun söz konusu takibin dayanağı olan bir borç söz konusu değildir.

HUKUKİ SEBEPLER: İcra İflas Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vs. ilgili mevzuat

DELİLLER              : İcra Müdürlüğü dosyasının celbi, …/…/… tarihli fatura, sevk belgeleri, mail yazışmaları, tanık, bilirkişi raporu, yemin, keşif vs. tüm delail.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

1-İşbu davamızın KABULÜNE,

2-Müvekkil A…. B…’nin davalı alacaklıya borçlu bulunmadığının tespitine ve böylelikle müvekkilin borçtan kurtulmasına,

3-Her türlü yargılama gideri, harç ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ederim.07/09/2021

 

 

Davacı Borçlu Vekili

                                             

 

 

 

Call Now Button