DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE

DAVACI MİSARÇI: A….. B….. (T.C.:……………..)

ADRES                     

VEKİLİ                    :

ADRES                    

DAVALI MİRASÇI: D….. B…..(T.C.:……………..)

DAVA KONUSU    : Vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

İşbu dilekçe ile Mahkemenizden vasiyetnamenin tenfizi talebinde bulunan davacı müvekkil ile davalı kardeş olup, babaları muris C….B…. (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur Ek-1) , ../../…. Tarihinde vefat etmiştir. Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-2) da anlaşılacağı üzere, davacı müvekkil ile davalı murisin tek mirasçılarıdır.

Muris ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğinde vasiyetname (Ek-3) düzenleyerek terekenin bir kısmını, ölünceye kadar bakım sözleşmesi gereği davacı müvekkile bırakmıştır.

Davalı yan, düzenlenen vasiyetnamenin her yönüyle usul ve yasaya aykırı olduğu; saklı pay sahibi ve murisin diğer yasal mirasçısı olan D….. B…..’den mal kaçırma gayesiyle hazırlanmış olduğu ve bu vasiyetnamenin yasal şartları taşımadığı, ayrıca muris ve müvekkil arasında ölünceye kadar bakım sözleşmesinin olamayacağı iddialarında bulunmuş; bu suretle Ankara … Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/… Esas sayılı dosyası (Ek-4) ile vasiyetnamenin iptali davasını ikame etmiştir.

Yapılan yargılama neticesinde Ankara … Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/… Esas 202../… Karar sayılı ilamı ile karşı yan D….. B…..’nin ikame etmiş olduğu bu hukuki mesnetten uzak dava reddedilmiş; karar kesinleşmiştir.

Bu karar ile vasiyetnamenin de kesinleşmesiyle, belirtilen mal vasiyeti ile ilgili tapu ve resmi dairelerde işlem yapılacağından vasiyetnamenin tenfizini talep etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğince düzenlenen vasiyetname, Ankara … Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/… Esas sayılı dosyası, tanık, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile, ../../…. Tarihinde Ankara .. Noterliğince düzenlenen vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 04/11/2021 

Davacı A….. B….. Vekili

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

 

Vasiyetnamenin tenfizi, vasiyetnamenin tenfizi davası, vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin iptali davası cevap dilekçesi, vasiyatnemanin iptali cevap dilekçesi, terekenin tespiti davasında neler talep edilir, tereke davası ne kadar sürer, terekenin tespiti davası nasıl açılır, tereke tespiti ne demek, terekenin tespiti davasını kimler açabilir, terekenin tespiti nasıl yapılır, miras bırakanın terekesi nasıl tespit edilir, tereke satış dosyası ne demek, tereke defterini kim tutar, terekenin tasfiyesi nasıl olur, terekenin aktifleri nelerdir, miras mahkemeleri ne kadar sürer, terekenin pasifi nedir, tereke parası ne demek, tereke mirasçı dilekçesi nedir, tereke mirasçı ne demek, terekeye dahil olan mallar nelerdir, terekenin resmen yönetilmesi nedir, miras, mirasçı, miras bırakan, muris, miras davası, reddi miras, reddi miras davası, reddi miras süresi, miras hukuku, veraset belgesinin iptali davası, noter tarafından mirasçılık belgesi verilmesi, miras paylarını belirleme, muris muvazaası, miras bırakan muvazaası, tereke, terekenin paylaştırılması, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, vasiyet, vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyet, vasiyetin tenfizi, vasiyetten dönme, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirasın gerçek reddi, mirasın hükmen reddi, mirasın reddi süresi, miras sebebiyle istihkak davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, paylaşmayı isteme, mirasta denkleştirme, paylaşma sözleşmesi, miras sözleşmesi, ölüme bağlı tararruf, mirasçı atama, art mirasçı, yedek mirasçı, mirasçılıktan çıkarma, saklı pay, yasal pay, saklı paylı mirasçılar, sağlar arası tasarruf, ölüme bağlı tasarruf, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis, tenkis davası, mirasın geçmesi, veraset ve intikal, mirasın açılması, miras, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, mirastan yoksunluk, mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesi verilmesi, verasetname, tereke defteri, vasiyetnamenin teslimi, vasiyetnamenin tebliği, miras, iki şahit, mirasçılık belgesi verilmesi davası, miras, veraset belgesi verilmesi davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası, vasiyetname hangi hallerde bozulur, noterde yapılan vasiyetname bozulur mu, vasiyetnamenin iptali davası nereye açılır, vasiyetnamenin iptali ne zaman açılır, vasiyet hangi durumlarda iptal edilir, vasiyetnamenin süresi var mi, vasiyetname nasıl geçerli olur, miras nasıl bozulmaz, veraset nasıl bozulur, vasiyete nasıl itiraz edilir, vasiyetname açıldıktan sonra ne yapılır, vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası birlikte açılabilir mi, mirasçılardan biri imza vermezse satış yapılır mı, vasiyet tenfiz davası ne kadar sürer, resmi vasiyetname kimler tanık olabilir, el yazılı vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir

Call Now Button