DİLEKÇE ÖRNEKLERİMİRAS HUKUKU

MİRASIN REDDİ (REDDİ MİRAS) DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (     ) SULH HUKUK MAHKEMESİ’ NE

TALEPTE BULUNAN

MİRASÇI                  :A….. B….. (T.C.:……………..)    

ADRES                    

VEKİLİ                    :

ADRES                    

DAVALI                   : HASIMSIZ

DİĞER MİSARÇI: B…… C…….. (T.C.:……………..)

DAVA KONUSU  : Mirasın borca batık olduğunun açığa çıkması sebebiyle bütünüyle reddi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A….. B….. ve B….C….. kardeş olup, babaları muris D….B….. (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur Ek-1) , ../../…. Tarihinde vefat etmiştir. Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-2) da anlaşılacağı üzere, istemde bulunan müvekkil ile diğer mirasçı B….C…. murisin tek mirasçılarıdır.

Murisin bırakmış olduğu bilinen bir vasiyetnamesi yoktur. Murisin mal varlığı yasal mirasçıları tarafından bilinmediğinden, müvekkil tarafından Ankara ( ) Sulh Hukuk Mahkemesinden terekenin tespiti talep edilmiş; bu hususta yapılan yargılama sonucunda, 202 /…. Esas 2021/…. Karar sayılı ilam (Ek-3) ile tereke tespit edilmiştir.

Yapılan tespit sonucunda terekenin pasiflerinin fazla olduğunun ve borca batık olduğunun açığa çıkmıştır. TMK 605. maddesi “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” gereğince yasal mirasçısı olan müvekkil tarafından söz konusu miras tümüyle reddedilmek istenmektedir.

TMK madde 607 gereğince “Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.” Denilmektedir. Bu suretle karar tarihinden itibaren, süresi içerisinde, müvekkil murisin mirasını kayıtsız ve şartsız reddettiğinden; müvekkilin mirasın reddine dair beyanın tespiti ve özel deftere tescili için işbu davayı ikame ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Murise nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, Ankara ( ) Sulh Hukuk Mahkemesi 202 /…. Esas sayılı dosyası, bilirkişi raporu, sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP          :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile:

1-Davacı müvekkil tarafından mirasın kayıtsız ve şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline,

2-TMK 609. Maddesi uyarınca mirasın reddedildiğine dair kararın özel kütüğe işlenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 05/11/2021

 

Talep Eden Vekili

Avukat Burak Cem Tosun – Avukat Deniz İpek Bayram

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

 

 

mirasın reddi, reddi miras, reddi miras dava dilekçesi, vasiyetnamenin tenfizi, vasiyetnamenin tenfizi davası, vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin iptali davası cevap dilekçesi, vasiyetnamenin iptali cevap dilekçesi, terekenin tespiti davasında neler talep edilir, tereke davası ne kadar sürer, terekenin tespiti davası nasıl açılır, tereke tespiti ne demek, terekenin tespiti davasını kimler açabilir, terekenin tespiti nasıl yapılır, miras bırakanın terekesi nasıl tespit edilir, tereke satış dosyası ne demek, tereke defterini kim tutar, terekenin tasfiyesi nasıl olur,  terekenin aktifleri nelerdir, miras mahkemeleri ne kadar sürer, terekenin pasifi nedir, tereke parası ne demek, tereke mirasçı dilekçesi nedir, tereke mirasçı ne demek, terekeye dahil olan mallar nelerdir, terekenin resmen yönetilmesi nedir, miras, mirasçı, miras bırakan, muris, miras davası, reddi miras, reddi miras davası, reddi miras süresi, miras hukuku,  veraset belgesinin iptali davası, noter tarafından mirasçılık belgesi verilmesi, miras paylarını belirleme, muris muvazaası, miras bırakan muvazaası, tereke, terekenin paylaştırılması, yasal mirasçı, atanmış mirasçı, vasiyet, vasiyetname, el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyet, vasiyetin tenfizi, vasiyetten dönme, vasiyetnamenin tenfizi davası, mirasın gerçek reddi, mirasın hükmen reddi, mirasın reddi süresi, miras sebebiyle istihkak davası, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, paylaşmayı isteme, mirasta denkleştirme, paylaşma sözleşmesi, miras sözleşmesi, ölüme bağlı tasarruf, mirasçı atama, art mirasçı, yedek mirasçı, mirasçılıktan çıkarma, saklı pay, yasal pay, saklı paylı mirasçılar, sağlar arası tasarruf, ölüme bağlı tasarruf, vasiyetnamenin iptali, vasiyetnamenin iptali davası, tenkis,  tenkis davası, mirasın geçmesi, veraset ve intikal, mirasın açılması, miras, sulh hukuk mahkemesi, asliye hukuk mahkemesi, mirastan yoksunluk, mirasçılık belgesi, mirasçılık belgesi verilmesi, verasetname, tereke defteri, vasiyetnamenin teslimi, vasiyetnamenin tebliği, iki şahit, mirasçılık belgesi verilmesi davası, miras, veraset belgesi verilmesi davası, mirasçılık belgesinin iptali davası, muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil davası, vasiyetname hangi hallerde bozulur, noterde yapılan vasiyetname bozulur mu, vasiyetnamenin iptali davası nereye açılır, vasiyetnamenin iptali ne zaman açılır, vasiyet hangi durumlarda iptal edilir, vasiyetnamenin süresi var mi, vasiyetname nasıl geçerli olur, miras nasıl bozulmaz, veraset nasıl bozulur, vasiyete nasıl itiraz edilir, vasiyetname açıldıktan sonra ne yapılır, vasiyetnamenin iptali ve tenkis davası birlikte açılabilir mi, mirasçılardan biri imza vermezse satış yapılır mı, vasiyet tenfiz davası ne kadar sürer, resmi vasiyetname kimler tanık olabilir, el yazılı vasiyetnamenin geçerlilik şartları nelerdir, mirasın reddi altsoyu etkiler mi, mirasın reddi ve miras kime kalır, reddi miras kaç ay içinde yapılır, reddi miras için nereye başvurulur, reddi miras için ne yapmak gerekir, kardeşlerden biri reddi miras yaparsa ne olur, kimlerin reddi miras yapması gerekir, reddi miras kimler yapamaz, reddi miras süresi var mı, reddi miras hangi durumlarda kabul edilmez, reddi miras süresi geçerse ne olur, mirasın gerçek reddi davası nerede açılır

Call Now Button