AİLE HUKUKU

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi-2

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

 DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                      

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVALI                     :C….. B….. (T.C.:……………)

ADRES                       

DAVA KONUSU     :Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2000 yılında evlenmişlerdir (EK-1) ve bu tarihten beri …………Yukarı Bahçelievler Çankaya Ankara adresinde birlikte yaşamaktadırlar.

Müvekkil evlilikleri süresince davalıdan sürekli baskı görmüş, davalı müvekkile eşi değil adeta kölesi gibi davranmış ve ona hiçbir zaman saygı duymamıştır. Müvekkil bu evlilikten önce çalışmaktayken, evlendikten sonra davalının talep ve baskılarıyla işi bırakmak durumunda kalmıştır. Müvekkile ait SGK kayıtları işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-2) Davalı müvekkili çalışmayı bırakmaya zorlamıştır. Bu şekilde müvekkili kendi eline bakar duruma düşürmüştür.

Yerleşik medeni hukuk kararlarına göre eşinin çalışmasını “istememek” ekonomik şiddet oluşturmaktadır. Bu konuyla ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 17.10.2011 Tarih, 2010/15649 Esas, 2011/15991 Karar sayılı ilamı demektedir ki: “Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, eşinin çalışmasını istemediği …. Anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.”

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 05.10.2011 Tarih, 2010/13672 Esas, 2011/14888 Karar sayılı ilamı demektedir ki: “Toplanan delillerden, davacı kocanın, davalı kadına fiziksel şiddet uyguladığı, çalışmasını engellediği, boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.”

Yargıtay kararlarından da açığa çıkmaktadır ki davalı, müvekkile ekonomik şiddet uygulamıştır. Davalının bir birey olarak geçimini sağlamasını engellemiş; kendisine bağımlı hale getirmeye çalışmıştır. Yargıtay kararlarıyla da sabittir ki davalı ağır kusurlu bu davranışlarıyla birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğe sebebiyet vermiştir. Davacı müvekkil böylelikle manevi tazminat istemeye hak kazanmıştır.

Şöyle ki TMK madde 174/2 uyarınca, “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Denilmektedir. DAVALI EVLİLİĞİN BİTMESİNDE AĞIR KUSURLUDUR. Müvekkilin kişilik haklarının saldırıya uğramasına sebep olmuştur.

Açıklanan bu sebeplerle artık evlilik birliğinin devamı müvekkilden beklenemez hale geldiğinden işbu boşanma davasını ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, yerleşim yeri belgeleri, SGK kayıtları, bilirkişi raporu, tanık, keşif, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Haklı davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Tarafların EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,

3- Davalı tarafın kusurlu davranışı ile müvekkilimde manevi zarara sebep olması sebebiyle, (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK) 000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,

4- Boşanmadan sonra yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere 000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,

5- Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.09.03.2022

Davacı Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanma davası, aile içi şiddet, sosyal şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, TMK 166, aile mahkemesi, aile hukuku, çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, boşanma davası

 

 

Call Now Button