AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanma Dava Dilekçesi-1

ÖRNEK DİLEKÇE

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                      

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVALI                     :C….. B….. (T.C.:……………)

ADRES                       

TALEP KONUSU     :Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2000 yılında evlenmişlerdir (EK-1) ve bu tarihten beri ……………………..Ankara adresinde birlikte yaşamaktadırlar.

Müvekkil evlilikleri süresince davalıdan sürekli baskı görmüş, davalı müvekkile eşi değil adeta kölesi gibi davranmış ve ona hiçbir zaman saygı duymamıştır. Davalı, müvekkile hakaretler etmekten ve onu insanların yanında küçük düşürmekten asla geri durmamış; müvekkilin onur ve gururunu hiçbir zaman önemsememiştir.

Davalı evlilikleri boyunca müvekkili çocuk gibi azarlayarak, hakaretler ederek müvekkili küçük düşürücü tavırlar takınmıştır. Davalı müvekkile hiçbir zaman saygı göstermemiş; onun bir birey olduğunu görmezden gelmiştir. Evlerine misafir geldiğinde dahi bu durumu önemsemeden insanların önünde müvekkile hakaretler ederek onu küçük düşürmeye çalışmıştır.

Tarafların aile konutlarının bulunduğu apartmandan üst komşuları D… E… ve F… E…., tarafların evine sık sık girip çıkmakta; aile yaşantılarına tanık olmaktadırlar. Mahkemenizce dinlenmeleri üzere de görülecektir ki davalı, müvekkili her fırsatta küçük düşürmekte, aşağılamakta ve ona hakaretler etmektedir. Bu hususlarda tanıkların anlatımları büyük önem arz etmektedir. (Tanıkların bilgileri delil dilekçesi ile sunulacaktır.)

Bu konuyla ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.10.2011 Tarih, 2010/16063 Esas, 2011/17181 Karar sayılı ilamı demektedir ki: “…. Davacı kadının eşine hakaret ettiği ve konuklarına iyi konukseverlik göstermeyerek kocasını küçültücü duruma düşürdüğü anlaşılmaktadır.” Yargıtay kararıyla da ortaya konulduğu üzere konuklara iyi konukseverlik göstermeyerek eşini küçültücü duruma düşürmek sosyal şiddet olmaktadır. Davalı bu hareketleriyle de ağır kusurludur.

Davacı müvekkil böylelikle manevi tazminat istemeye hak kazanmıştır. Şöyle ki TMK madde 174/2 uyarınca, “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.” Denilmektedir. DAVALI EVLİLİĞİN BİTMESİNDE AĞIR KUSURLUDUR. Müvekkilin kişilik haklarının saldırıya uğramasına sebep olmuştur.

Açıklanan bu sebeplerle artık evlilik birliğinin devamı müvekkilden beklenemez hale geldiğinden işbu boşanma davasını ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TMK m. 166-174-175, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, yerleşim yeri belgeleri, bilirkişi raporu, tanık, keşif, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Haklı davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Tarafların EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMALARINA,

3- Davalı tarafın kusurlu davranışı ile müvekkilimde manevi zarara sebep olması sebebiyle, (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla ŞİMDİLİK) 000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine,

4- Boşanmadan sonra yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere 000,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesine,

5- Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.03.03.2022

 

Davacı Vekili

 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle boşanma davası, aile içi şiddet, sosyal şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, TMK 166, aile mahkemesi, aile hukuku, çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, boşanma davası

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button