AİLE HUKUKU

Mal Rejimini Değiştirme Dava Dilekçesi

 ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   : Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejiminin, Mal ayrılığı rejimine dönüştürülmesine ilişkin taleplerimizden ibarettir.

 AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Taraflar evlendikleri tarihte herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapmadıklarından aralarında evlendikleri tarihten itibaren edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

İşbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz davalı C….. B…. Aleyhine başlatılan icra takiplerinden (EK-1) ve davalı C….. B….’ye ait banka hesap kayıtlarından da görüleceği üzere, davalı borca batık durumdadır.

Davalıya ve müvekkile ait banka hesap kayıtlarının (Bu noktada banka hesap kayıtlarının Mahkemenizce celbini talep ediyoruz EK-2) ve mal varlıklarının (Bu noktada tarafların mal varlıklarının aktif ve pasiflerinin araştırılarak Mahkemenizce celbini talep ediyoruz EK-3) incelenmesiyle de görülecektir ki davalının borçları kendi kişisel malları ile ortaklık mallarının değerinin yarısı toplamını aşmaktadır.

Yerleşik Yargıtay içtihatları, usul ve yasaya göre, eşlerden birinin borçları kendi kişisel malları ile ortaklık mallarının değerinin yarısı toplamını aşmakta ise o eşin borca batık olduğu kabul edilmektedir. Bu noktada davalının borca batık olduğu sabittir. Davalının aktif malvarlığı borçlarını karşılayamayacak düzeydedir.

TMK madde 206 demektedir ki: “Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir. Özellikle aşağıdaki hâllerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir:

Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması,

Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması,

Diğer eşin, ortaklığın malları üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi,

Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması,

Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması.

Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.”

Anılan madde gereğince davalı C….. B….’nin malvarlığının borca batık olması sebebiyle hem müvekkilin hem de ortaklığın menfaatlerinin tehlikeye düşürülmüş olduğu sabittir. Bu sebeple usul ve yasaya uygun olarak, taraflar arasında mevcut olan edinilmiş mallara katılma rejiminin, mal ayrılığına dönüştürülmesini vekaleten talep etmemiz zaruri olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.206, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Davalı aleyhine başlatılan icra takipleri, Taraflara ait banka hesap kayıtları, Tarafların mal varlıklarının aktif ve pasifleri, Nüfus kayıtları, SGK kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Taraflar arasında mevcut olan edinilmiş mallara katılma rejiminin, mal ayrılığına dönüştürülmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.22.04.2022

 

Davacı Vekili

mal rejimini değiştirme davası, mal rejiminin dönüştürülmesi davası, mal ayrılığı rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi, TMK 206, evlilikte mal rejimi değişikliği nasıl yapılır, mal rejimi kaça ayrılır, mal ayrılığı rejimine nasıl geçilir, edinilmiş mallara neler girer, evlilik sözleşmesi sonradan yapılır mı, edinilmiş mallara katılma rejimi ne zaman sona erer, kaç çeşit mal rejimi vardır, mal rejimi nasıl seçilir, mal ayrılığı sözleşmesi nereye verilir, mal ayrılığı rejimi ne zaman yapılır, mal ayrılığı sözleşmesi sonradan yapılır mı, eşlerin kişisel malları neler, evlilik sözleşmesi Türkiyede geçerli mi

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button