AİLE HUKUKU

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA KONUSU   :Davalı lehine hükmedilen Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talepli Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır. Taraflar evlendikleri tarihten beri Ankara’da bulunan aile konutunda ikamet etmektedirler.

Taraflar artık evlilik birliğini devam ettiremediklerinden boşanma kararı almışlar ve Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyasıyla tarafların boşanma davaları görülmüştür.

Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı (EK-1) ilamıyla ikame edilen boşanma davası sonuçlanmış ve ../../…. Tarihinde bu karar kesinleşmiştir. Verilen karar ile tarafların boşanmalarına ve davalı lehine aylık 000,00 TL yoksulluk nafakası verilmesine hükmolunmuştur.

Davacı müvekkil davalı lehine hükmedilen bu yoksulluk nafakasını günü gününe ödemiştir.  İşbu dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz banka hesap dökümü kayıtlarından (EK-2) da görüleceği üzere müvekkil, üzerine düşen sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmiştir.

Müvekkil, davalı yanın bir süredir başka bir şahıs ile evlilik dışı bir ilişkide olduğunu ve birlikte yaşadıklarını öğrenmiştir. Eski eşinin evine ziyarete giden müvekkil evde başka bir şahıs olduğunu görmüş, bu duruma komşular da tanıklık (EK-3) etmiştir.

TMK m.176/3 demektedir ki; İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır.”

Davalı yan artık evliliklerinin bitmesinden dolayı yoksulluk içerisinde değildir. Evlilik dışı bir birliktelik sürmektedir ve geçimini sağlayabilecek durumdadır. Müvekkil ise yalnız yaşamakta olup kazandığı parayla hem geçimini sağlamaya çalışmakta hem kira ve masraflarını karşılamaktadır. Tüm bunların yanında bir de davalıya yoksulluk nafakası ödemeye çalışmaktadır. Bu nafaka artık müvekkili oldukça zorlamaktadır.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere resmi bir evlilik olmasa da fiilen evliymiş gibi birlikte yaşayan tarafa artık yoksulluk nafakası verilmemesi yönündeki taleplerin kabulü gerekmektedir. Bu konu hakkında Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 11.05.2011 T., 2011/7688 E., 2011/8070 K. Sayılı ilamı demektedir ki; “Davalı kadının davacıdan boşandıktan sonra başka bir şahıs olmaksızın fiilen evliymiş gibi birlikte yaşadığı anlaşıldığından, yoksulluk nafakasının kaldırılması talebinin kabulü gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu reddi yönünde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.”

Açıkladığımız tüm bu sebepler, kanun ve Yerleşik Yargıtay İçtihatlarıyla da sabit olduğu üzere, davalı artık evliliklerinin bitmesi sebebiyle yoksulluk içerisinde olmadığından ve fiilen başkasıyla evliymiş gibi yaşadığından lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.176, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Banka Hesap Dökümleri, SGK Gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Davalı için hükmedilen aylık 000,00 TL yoksulluk nafakasının KALDIRILMASINA,

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.05.04.2022

 

Davacı Vekili

 

yoksulluk nafakası, nafakanın kaldırılması, yoksulluk nafakasının kaldırılması, nafaka, tedbir nafakası, önlemler, tedbirler, yoksulluk nafakası kime verilir, yoksulluk nafakası kimler alamaz, yoksulluk nafakası miktarı nasıl belirlenir, yoksulluk nafakası hangi durumda bağlanır, yoksulluk nafakası ödenmezse ne olur, çalışan kadın yoksulluk nafakası alabilir mi, nafakayı kimler alamaz, nafaka neye göre hesaplanır, yardım nafakası

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button