KATILMA ALACAĞI DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

VEKİLİ                      :

ADRES                      

DAVALI                     :C….. D….. (T.C.:……………)

ADRES                       

DAVA DEĞERİ       :Şimdilik 000,00 TL

TALEP KONUSU   :Mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan katılma payı alacağı davasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2000 yılında evlenmişlerdir (EK-1) ve bu evliliklerinden X ve Y isimli müşterek çocukları (nüfus kayıt örnekleri ektedir EK-2) bulunmaktadır.

Davalı ile müvekkil arasında evliliklerin hemen başından itibaren zaman zaman baş gösteren ve hepsi davalının kusurlu davranışlarından kaynaklanan sorunlar yaşanmış, ancak yaşanan bu sorunlar son yıllarda daha da sık yaşanır hale gelmiştir.

Yaşanan sıkıntılar neticesinde ../../…. Tarihinde, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyası (EK-3) ile tarafımızca evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası ikame edilmiş olup; bu tarih itibariyle taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi sona ermiştir.

Yapılan yargılama sonucunda Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas ../../…. Tarih ve …./… Karar sayılı ilamı (EK-4) ile taraflar boşanmışlar ve bu karar ../../…. Tarihinde kesinleşmiştir.

Tarafımızca davalının evlilik birliği içerisinde edindiği bilinen malvarlıkları (EK-5) şu şekildedir:

1-………

Bunlarla birlikte davalının müvekkilin bilgisi dışındaki malvarlıklarının ve banka hesaplarındaki birikiminin de ilgili yerlere müzekkere yazılarak belirlenmesini ve yargılamanın devamında belirlenecek tüm bu kalemlerin tasfiye sırasında hesaplanmasını da Mahkemenizden talep etmekteyiz.

Açıklanan tüm bu sebeplerle, davalı yan müvekkil ile anlaşma yoluna gitmediğinden ve bu sebeple de müvekkilden mal kaçırma ihtimali var olduğundan öncelikle davalının evlilik birliğinde edinilmiş mal varlığının belirlenmesini, müvekkilin bu varlık üzerindeki katılma alacağının tespit edilmesini; bu tespitler sonucunda mal rejiminin tasfiyesi ile davalının müvekkilden mal kaçırma gayesi olduğundan bu mallar üzerine tedbir konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER       : HMK, TMK, TBK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, Ankara … Aile Mahkemesinin ../../…. Tarih ve …./… Esas sayılı dosyası, ../../…. Tarihli …./… Karar sayılı ilamı, ../../…. Tarihli kesinleşme kararı, Tapu kayıtları, bilirkişi raporu, tanık, keşif, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Haklı davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Tapu kaydı sunulan taşınmaz üzerine tedbir konulmasına,

3-Davalıya ait malvarlıklarının tespit edilerek tedbir konulmasına,

4-TMK ilgili madde hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine,

5-Tasfiye sonucunda belirlenecek olan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 000,00TL katılma alacağımızın, karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.14.02.2022

Davacı Vekili

 

 

Kapa, katılma alacağı, edinilmiş mal, edinilmiş mala katılma, mal rejimi, mal rejiminin tasfiyesi, kural mal rejimi, mal paylaşımı davası, mal rejiminin tasfiyesinden doğan alacak, edinilmiş mal, şahsi mal, değer artış payı, katkı alacağı, katılma payı alacağı nedir, katılma alacağı nasıl belirlenir, evlilikte katılma alacağı nedir, katılma alacağı değer artış payı nedir, katılma alacağı davası ne kadar sürer, boşanmada katılma alacağı nasıl hesaplanır, bankadaki para edinilmiş mal mıdır, katkı payı alacağı hangi tarihe göre hesaplanır, 2002 den önce edinilen mallar ortak mi, edinilmiş mallar nelerdir, katılma alacağı davası kısmi açılabilir mi, değer artış payı alacağı nasıl hesaplanır, katkı payı alacağı davası nerede açılır, edinilmiş malların tasfiyesi nasıl yapılır, katılma payı alacağı kesinleşmeden icraya konulabilir mi, maaş edinilmiş mal sayılır mı, katılma alacağı mirasçılara geçer mi, eklenecek değer nedir, artık değere katılma alacağı nasıl hesaplanır, katılma alacağı davası boşanma davasıyla birlikte açılabilir mi, mal rejiminde denkleştirme nedir, katılma alacağı davasında taşınmazın hangi tarihteki değeri, aile mahkemesi, aile hukuku, boşanma davası

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com