AİLE HUKUKU

Çocuk Mallarının Korunması Dava Dilekçesi

ANKARA (   ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI                 : A….. B…. (T.C.:………..)

VEKİLİ                 :

DAVALI              : C… D… (T.C.:…………)

DİLEKÇE KONUSU : Müşterek çocuğun mallarının korunması ve bir tedbir kararı tesis edilerek satışının önlenmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. D…., ../../…. tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden E… D…  isimli müşterek çocukları bulunmaktadır. Güzel başlayan evlilikleri daha sonrasında iki taraf için de çekilmez hale gelmeye başlamıştır.

Evlilik birliğini devam ettirmenin hem kendileri hem de çocukları için olumlu sonuçlar doğurmayacağına inanan taraflar boşanma kararı almışlar; müvekkil A… B… tarafından ../../…. Tarihinde Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas (EK-1) sayılı dosyasıyla boşanma davası açılmıştır. Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas …./… Karar (EK-2) sayılı ilamıyla tarafların boşanmasına ve müşterek çocuğun velayetinin davalıda kalmasına karar verilmiş ve bu karar ../../…. Tarihinde kesinleşmiştir.

Tarafların evlilik birliği içerisinde yapmış oldukları birikimler ile birçok malvarlığı edinmişlerdir. Bu birikimler sonucu bir ev satın almışlar ve işbu dilekçe ekinde sunulan tapu kayıtlarından da anlaşılacağı üzere (EK-3) bu evi küçük E… D…  adına tescil ettirmişlerdir.

Davalı C… D… bu taşınmazı satmak istediğini müşterek çocuğa bildirmiş ve taşınmazın satışının sağlanabilmesi için taşınmazı kendi üzerine alma çabasına girmiştir. Taşınmaz, müşterek çocuğun geleceği düşünülerek edinilmiş olup, bu taşınmazın satışında müvekkilin hiçbir şekilde rızası yoktur.

Davalı C… D… müşterek çocuğun mallarının korunmasında gerekli özeni göstermemektedir. TMK m.360 demektedir ki: “Ana ve baba, çocuğun mallarını yönetmekte her ne sebeple olursa olsun yeterince özen göstermezlerse hâkim, malların korunması için uygun önlemleri alır. Hâkim, özellikle malların yönetimi konusunda talimat verebilir; belirli zamanlarda verilen bilgi ve hesabı yeterli görmezse, malların tevdi edilmesine veya güvence gösterilmesine karar verebilir.”

Açıklanan tüm bu sebeplerle Mahkemenizden bir tedbir kararı verilerek taşınmazın satışının önlenmesini ve müşterek çocuğun malvarlığının korunmasını isteme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

DELİLLER: Tapu kayıtları, ikametgâh kayıtları, nüfus kayıtları, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas …./… Karar sayılı ilamı, tanık beyanları, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK m.360, HMK, İlgili Mevzuat

TALEP SONUCU: Yukarıda izah edilen nedenlerle,

1.Davamızın ve tüm taleplerimizin kabulüne,

2.Müşterek çocuk E… D…’nin mevcut mallarının tespit edilerek koruma altına alınmasına,

3.Harçsız ve teminatsız şekide tedbir kararı tesis edilerek müşterek çocuk E… D…’nin üzerine kayıtlı mallarına el atılmasının önlenmesine,

4.Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 13.06.2023

 

 

Davacı A….. B….. Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

çocuğun mallarının korunması davasını kim açabilir, çocuğun serbest malları nelerdir, anne çocuğun taşınmazını satabilir mi, anne baba mirasını bir çocuğa bırakabilir mi, çocuğun mallarının korunması ne demek, anne baba çocuğun malını satabilir mi, veli küçüğün taşınmazını satabilir mi, aile mallarının korunması davası nedir, çocuğun üzerine ev alınır mı, baba evladının malına el koyabilir mi,

Call Now Button