AİLE HUKUKU

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması

Kaç Yıl Geçmeli

Genel Boşanma Nedeni

Mutlak Boşanma Nedeni

Türk Medeni Kanunu Madde 166/4, TMK 166/4

 

İlgili Kanun Maddesi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 166.madde 4.fıkra

“Madde 166/4- Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davası Nedir?

Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davası, diğer boşanma davalarından farklı olarak öncesinde bir boşanma davasının açılmış olmasını ve kesinleşerek neticelenmesini gerektirmektedir. Bu boşanma davası neticesinde taraflar boşanamamış olmalı fakat tekrar bir aile ortamında bir araya da gelememiş de olmalıdırlar. Türk Medeni Kanunu 166.maddeden de anlaşılacağı üzere, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davası genel boşanma nedenidir. İlaveten, mutlak bir boşanma nedeni olup, gerekli şartların yerine getirilip getirilmediği incelenmekte, hakim tarafından taraflar arasında kimin daha kusurlu olduğu araştırması yapılamamaktadır.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları Nelerdir?

-Daha önceden eşler arasında açılmış bir boşanma davasının red ile sonuçlanması ve kesinleşmiş olması

-Daha önceki boşanma davasının kesinleşmesinin üzerinden 3 yıl süre geçmesi

-Daha önceden red ile sonuçlanan boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, eşler arasında ortak hayatın kurulamamış olması

Daha önceden eşler arasında açılmış bir boşanma davasının red ile sonuçlanması ve kesinleşmiş olması

Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davasının koşullarından ilki, daha öncesinden açılmış bir boşanma davasının olmasıdır. Bu dava evlilik birliğinin temelinden sarsılması, terk, hayata kast, akıl hastalığı, haysiyetsiz yaşam sürme ve diğer tüm nedenlere dayalı olarak açılabilecek bir boşanma davası olabilir. Önemli olan nedeni değil, bir boşanma davasının açılmış olmasıdır. Tabi daha önceden açılmış boşanma davasının Mahkeme tarafından kabul edilmemesi gerekmektedir.

Daha önceki boşanma davasının kesinleşmesinin üzerinden 3 yıl süre geçmesi

Eşler arasında, daha önceden açılan boşanma davası red ile sonuçlandıktan sonra taraflara tebliğ edilmesi ve taraflarca üst mahkemeye başvurularak veya üst mahkemeye başvurulmadan (istinaf kanun yoluna başvurmaktan feragat veya süresi içerisinde başvuru yapmamak, harcını  yatırmamak vs. ile) red kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Ortak hayatın yeniden kurulamaması davasının kabul edilebilmesinin şartlarından biri de önceki davanın kesinleşmesinin üzerinden 3 yıl geçmiş olmasıdır.

Red ile sonuçlanan boşanma davasının kesinleşmesinden sonra, eşler arasında ortak hayatın kurulamamış olması

Ortak hayatın hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davasının son şartı, ilk davanın kesinleşmesinden itibaren geçirilen 3 yıllık süre içerisinde eşlerin ortak hayatı yeniden  tesis edememesi/etmemesidir. Zira bu 3 yıllık süre içerisinde eşler, birlikte yaşama, karı koca ilişkisi sürme maksatlı olarak bir araya gelirler ve bu durum mahkeme tarafından tespit edilirse, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davası kabul edilmeyecektir.

Peki her bir araya gelme ortak hayatı yeniden tesis etme anlamına gelir mi? Tabi ki bu sorunun cevabı hayırdır. Örnek ortak çocukların velayeti, okul, eğitim, sağlık işleri, düğünleri için bir araya gelme, ortak hayatın yeniden tesis edildiği anlamına gelmez. Yine cenazelerde bir araya gelme ortak hayatın yeniden tesis edildiği anlamına gelmez. Önemli bir konu üzerinden görüşmek amaçlı bir araya gelme, ortak hayatın yeniden tesis edildiği anlamına gelmez. Bir konuyu tartışmak için bir araya gelme, ortak hayatın yeniden tesis edildiği anlamına gelmez. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ortak hayatın yeniden tesis edilmesi maksadıyla bir araya gelme, yeniden karı koca ilişkisi, aile ilişkisi tesis etmek amacıyla bir araya gelme maksadını ve bir sürekliliği içermelidir. Bu maksat dışındaki bir araya gelmeler, ortak hayatın yeniden kurulması amacıyla bir araya gelme sayılmaz ve davanın reddedilmesine sebep olmaz.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davasında Özel Durumlar

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması nedeniyle boşanma, genel ve mutlak bir boşanma nedenidir. Bu sebeple hakim davada sadece gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına bakacak, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasındaki gibi taraflar arasında bir kusur değerlendirmesine girmeyecektir.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davasında Taraflar

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması nedeniyle boşanma davasını her iki eş de açabilir, davacı ve davalı taraf olabilir. Önceki davacının davacısı, ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davasının davalısı da davacısı da olabilir. Önceki davayı hangi eşin açtığının önemi yoktur.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması nedeniyle boşanma Davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise tarafların son kez 6 ay birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir. Ancak tarafların ayrı yaşamaları noktasında HMK hükümleri uygulanacaktır.

 

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button