AİLE HUKUKU

Değer Artış Payı Dava Dilekçesi

 ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI               :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

VEKİLİ                 :

DAVALI                :C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                  :…

DAVA DEĞERİ   : 000,00 TL (Harca esas değer)

DAVA KONUSU   : Müvekkilin değer artış payı alacağına ilişkin taleplerimizden ibarettir. 

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. D…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.

Davalı ile müvekkil arasında evliliklerin hemen başından itibaren zaman zaman baş gösteren ve hepsi davalının kusurlu davranışlarından kaynaklanan sorunlar yaşanmış, ancak yaşanan bu sorunlar son yıllarda daha da sık yaşanır hale gelmiştir.

Yaşanan sıkıntılar neticesinde ../../…. Tarihinde, Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas sayılı dosyası (EK-1) ile tarafımızca evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası ikame edilmiş olup; bu tarih itibariyle taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi sona ermiştir.

Yapılan yargılama sonucunda Ankara ( ) Aile Mahkemesinin …./… Esas ../../…. Tarih ve …./… Karar sayılı ilamı (EK-2) ile taraflar boşanmışlar ve bu karar ../../…. Tarihinde kesinleşmiştir.

Tarafların arasındaki edinilmiş mallara katılma rejiminin devamı sırasında …. Model … marka … plakalı araç satın alınmıştır. Bu araç davalının üzerine kayıtlı olup her ne kadar davalı tarafından tamamının kendi parasıyla alındığı iddia olunsa da araç, tarafların ortak birikimiyle elde edilmiştir.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 07.06.2011 Tarih ve 2011/1738 Esas 2011/3240 Karar sayılı ilamı demektedir ki: “Her iki tarafın da çalışarak düzenli gelir elde ettikleri belgelerle belirlenmiş olup, davacının dava konusu meskenin alımında katkıda bulunmadığının kabulü doğru olmadığı gibi meskenin mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde alınmış olması, o malın adına tescil edilen kişinin kişisel malı sayılmasını da gerektirmez.”

Anılan Yargıtay kararıyla da sabit olduğu üzere her iki tarafın da çalışarak düzenli gelir elde ettikleri belirlenmişse davacının katkıda bulunmadığının kabulü doğru değildir. Tarafların her biri meslek sahibi olup, evlenmeden evvel her ikisinin de aktif olarak çalıştıkları sabittir. Taraflar evlilikleri müddetince de çalışmış olup, her ikisinin de ayrı gelirleri vardır. Bu noktada taraflara ait SGK kayıtlarının celbini talep ediyoruz. (EK-3)

Tmk madde 227 demektedir ki: “Eşlerden biri diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak o malın tasfiye sırasındaki değerine göre hesaplanır; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.” Anılan madde uyarınca da sabittir ki müvekkil tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına haiz olmuştur.

TMK madde 178 “Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” Uyarınca 1 yıllık zamanaşımı süresi halen devam etmekte olduğundan, süresi içerisinde işbu davayı açma zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK m.178&227, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : Ankara ( ) Aile Mahkemesinin ../../…. Tarihinde verdiği …./… Esas ve …./… Karar sayılı ilamı, Nüfus kayıtları, SGK kayıtları, tanık, bilirkişi, yemin ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2- Bilirkişi incelemesi sonucu belirlenecek değer artış payı alacağının yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

3-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.21.04.2022

 

Davacı Vekili

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

depa, değer artış payı, değer artış payı alacağı,  katılma alacağı, edinilmiş mal, edinilmiş mala katılma, mal rejimi, mal rejiminin tasfiyesi, kural mal rejimi, mal paylaşımı davası, mal rejiminin tasfiyesinden doğan alacak, edinilmiş mal, şahsi mal, değer artış payı, katkı alacağı, katılma payı alacağı nedir, katılma alacağı nasıl belirlenir, evlilikte katılma alacağı nedir, katılma alacağı değer artış payı nedir, katılma alacağı davası ne kadar sürer, boşanmada katılma alacağı nasıl hesaplanır, bankadaki para edinilmiş mal mıdır, katkı payı alacağı hangi tarihe göre hesaplanır, 2002 den önce edinilen mallar ortak mi, edinilmiş mallar nelerdir, katılma alacağı davası kısmi açılabilir mi, değer artış payı alacağı nasıl hesaplanır, katkı payı alacağı davası nerede açılır, edinilmiş malların tasfiyesi nasıl yapılır, katılma payı alacağı kesinleşmeden icraya konulabilir mi, maaş edinilmiş mal sayılır mı, katılma alacağı mirasçılara geçer mi, eklenecek değer nedir, artık değere katılma alacağı nasıl hesaplanır, katılma alacağı davası boşanma davasıyla birlikte açılabilir mi, mal rejiminde denkleştirme nedir, katılma alacağı davasında taşınmazın hangi tarihteki değeri, aile mahkemesi, aile hukuku, boşanma davası, değer artış payı alacağı nasıl hesaplanır, değer artış payı ne zaman istenir, değer artiş payı alacağı nedir

Call Now Button