AİLE HUKUKUDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’ NE

DAVACI                      :A….. B…. (T.C.:………..)

ADRES

VEKİLİ                     :

ADRES                  

DAVALI                       :C….. B…. (T.C.:………..)

ADRES

T.KONUSU   : Dava dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A….. B…. ile davalı C….. B…., 01.01.2010 tarihinde evlenmişlerdir ve bu evliliklerinden X ve Y isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

Davalı ile müvekkil arasında evliliklerin hemen başından itibaren zaman zaman baş gösteren ve hepsi davalının kusurlu davranışlarından kaynaklanan sorunlar yaşanmış, ancak yaşanan bu sorunlar ortak çocuğun doğumundan sonra daha da sık yaşanır hale gelmiştir. Davalının devamlılık gösteren bu türden davranışları yanında aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağımız yaşananlar, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açmış; artık ortak hayatın sürdürülmesi taraflardan beklenemeyecek hale gelmiştir. Bu olayların kronolojik sıralaması aşağıda anlatıldığı gibi cereyan etmiştir:

OLAYLARIN KRONOLOJİK ANLATIMI

1-Davalı taraf 01.04.2017 günü, komşuları C ve D’ nin önünde davacı müvekkile hakaret etmiş ve darp etmiştir (Bu hususta tanık anlatımları önem arz etmektedir)

2-Davalı taraf 02.06.2018 günü, anne ve babasının yanında davalı tarafından hakarete uğramış, anne ve babasının evlerine gitmesinden sonra davalı tarafından darp edilmiş, davacı müvekkil karakola giderek kendisinden şikayetçi olmuş, darp raporu almış ve koruma kararı çıkarttırmıştır (bu hususta tanık anlatımlar, kolluk şikayet evrakı, hastane raporu ve Koruma kararının Mahkemenizce celbi talep edilmektedir.)

3-Davalı taraf, ortak çocuklara da hakaret etmekte şiddet uygulamakta olup, ortak çocuğu ikametimizin bulunduğu apartman önünde darp etmiştir.(Bu hususta olaya şahit olan komşulardan E ve F’ nin tanıklıkları ile apartman kapısını çeken kameranın kaydının aparatman yönetiminden Mahkemenizce celbi talep edilmektedir.)

4-Davalı taraf 01.12.2019 tarihinde Y isimli bayan ile sosyal medyadan yazşmış, akabinde ……. Adresinde birlikte sabahlamışlardır. (Bu hususta sosyal medya yazışmaları ekte sunulmakta olup; birlikte sabahladıklarına dair otel kayıtlarının Mahkemenizce celbi talep edilmektedir.)

İLGİLİ KANUN MADDESİ VE SOMUT DAVAMIZ AÇISINDAN UYGULANMASI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 166:

“Madde 166- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.”

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinden düzenlenen bu sebep, esasen uygulamada en çok dayanılan boşanma sebebidir. Bu boşanma sebebi en genel boşanma sebebi olup daha çok eşlerin boşanmalarını gerektiren birçok sebebin zaman içerisine yayılmış şekilde bir arada olduğu ve eşlerden evliliğe devam etmelerinin beklenemeyeceği kadar sorunların derinleştiği durumlarda dayanılan boşanma nedenidir.

Esasen bu boşanma nedenleri kanunda sayılmamış olup, akla gelebilecek, eşleri birbirinden uzaklaştıran birbirlerine tahammül etmelerine olanak tanımayan, birlikte yaşam arzusunu ortadan kaldıran akla gelebilecek her sebep evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma sebebin meydana getirebilmektedir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanmanın Şartları

Evlilik Birliği Temelinden Sarsılmış Olmalıdır

-Ortak Hayatı Sürdürmeleri Kendilerinde (Eşlerden) Beklenememelidir

-Davayı açan taraf (davacı) tam kusurlu olmamalı

-Karşı taraf (davalı) kusursuz olmamalıdır

-Evlilik Birliğinin Bozulması, çocuklar ve davalının korunmaya değer bir yararına zarar vermemelidir.

Tüm bu anlatılanlar, sunulan-celbi talep edilen deliller ve Yargıtay kararları veçhile tarafların evlilik birliğinin ortak hayatın temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte sarsıldığı açık olup, tüm kusurun da davalı tarafta olması nedeniyle davamızın ve tüm taleplerimizin kabulünü karar verilmesini talep etmekteyiz.

VELAYET VE NAFAKA TALEPLERİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

Müşterek çocukların iaşesi için her biri lehine aylık … TL dava sürecinde tedbir nafakası ve sonrasında iştirak nafakasına hükmedilmesini Mahkemenizden talep ederiz.

Davacı müvekkil yanında bulunan küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerini davacı müvekkile verilmesini ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet ilişkisi kurulmasını talep ederiz.

Müvekkil sabit ikametgâh sahibi olup, çocukların yaşları, okudukları okullar, sağlık problemleri vs. düşünüldüğünde davacı müvekkil yanında kalmaları menfaatlerine olacaktır. Zira davalı taraf sabit ikamet sahibi olmayıp, henüz nerede ikamet edeceği dahi belli değildir. İlaveten davalı tarafın tekrar eder şekilde sadakatsiz davranışlarda bulunması, hem kendisine hem de çocuklarına ilgisiz, alakasız davranması noktasında, müşterek çocukların davacı müvekkilin yanında daha sağlıklı bir yaşam sürecekleri, eğitimlerinin aksamayacağı, mutlu ve sıcak bir aile ortamı bulacakları açıktır.

HUKUKİ NEDENLER          : HMK, TMK, Av. Kan. Ve ilgili sair mevzuat

DELİLLER                            : SGK Gelir sorgusu, Nüfus kayıtları, GSM ve sosyal iletişim platformu yazışmaları, bilirkişi raporu, Otel Kayıtları, tanık, keşif, yemin, kamera kayıtları, şikayet belgeleri, koruma kararı, darp raporu ve sair delail.

Karşı tarafça sunulan/sunulacak delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız

SONUÇ VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re ’sen dikkate alınacak nedenlerle

1-Haklı davamızın ve tüm taleplerimizin KABULÜNE,

2-Tarafların BOŞANMALARINA,

3-Küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin davacı müvekkile verilmesine ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet verilmesine

4-Müşterek çocukların iaşesi için her biri lehine dava süresinde tedbir nafakası ve davadan sonra gerekçeli karar ile aylık ….. TL iştirak nafakasına hükmedilmesine, bu bedelin gelecek yıllarda Devlet İstatistik Enstitüsünce veyahut ilgili kurumca belirlenen Üretici Fiyat Endeksi artış oranında artırılmasına karar verilmesine

5-Her türlü yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.14.08.2021

Davacı Vekili

 

 

 

Avukat Burak Cem Tosun

 

 

Boşanma Dilekçesi, Boşanma Dava Dilekçesi, Boşanma Dilekçesi Örneği, Boşanma Dava Dilekçesi Örneği, Şiddetli Geçimsizlik Dava Dilekçesi, Şiddetli Geçimsizlik, Genel Boşanma Davası, Türk Medeni Kanunu Madde 166, TMK 166, Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmış Olması, Ortak Hayatı Sürdürmeleri Kendilerinden Beklenmeyecek Derecede Temelinden Sarsılmış Olması

Call Now Button