DİLEKÇE ÖRNEKLERİİŞ HUKUKU

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA (    ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                   : A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                     

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

DAVA DEĞERİ       :…. TL (Şimdilik)

TALEP KONUSU    : Bilirkişi raporu sonrası taleplerimiz arttırılmak ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik ….. TL fazla çalışma ücret alacağının dava tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALARIMIZ

Müvekkil A…. B…. Ekte sunulan SGK işe giriş bildirgesinden de görüleceği üzere 12.02.2015 tarihinde davacı nezdinde işe başlamış olup, son aldığı net ücreti ….. TL’ dir.

Davacı müvekkil, davalı taraf nezdinde haftanın 6 günü 08:00-19:00 saatleri arasında çalışmakta olup, her gün 12:00-13:00 saatleri arasında 1 saat yemek molası verilmektedir. Bu husus tanık anlatımları ile ortaya çıkacaktır. Böyle bir çalışma düzeninde davacı müvekkil haftada 60 saat çalışmakta olup, haftada 45 saatten fazla çalışmalar fazla mesai sayılmakta ve çalışılan her bir saatli çalışma 1,5 ile çarpılarak işçinin alacağı fazla mesai ücreti hesap edilmektedir.

Davacı müvekkil, davalı tarafa 01.08.2021 tarihinde haksız bir şekilde işten çıkartılmış olup, davalı tarafça davacı müvekkile fazla mesai ücreti ödemesinde de bulunulmamıştır.

Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle sair işçilik hak ve alçaklarımız ile fazlasını talep ve dava etme hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik …. Fazla mesai ücret alacağımızın hükmen tahsiline yönelik karar verilmesini teminen işbu davanın açılmasına gerek hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        : İş Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, sair ilgili mevzuat

 DELİLLER              : Arabuluculuk Son Tutanağı, Davacının şahsi sicil dosyası, Maaş ödemelerine ilişkin belgelerin bankalardan celbi, Tanık anlatımları, Davacının işe giriş ve çıkış bildirgeleri ile hizmet durum belgelerinin SGK’ dan celbi, EKTE SUNULAN DİĞER BELGELER, Müvekkil ile davalı firma arasındaki mail yazışmaları, ihtarnameler, dilekçeler, bilirkişi raporu, keşif, yemin, her türlü sair delil (Davalı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımızı saklı tutmaktayız)

 SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle:

-Davamızın Kabulü ile bilirkişi raporu ile tam olarak ortaya çıkacak alacaklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ….. TL fazla çalışma ücret alacağının temerrüt/dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini,

-Her türlü yargılama harç ve masrafları ile ücret-i vekaletin karşı tarafa tahmiline

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.25.08.2021

 

Davacı Vekili

 

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button