DİLEKÇE ÖRNEKLERİSİGORTA HUKUKU

ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

….. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’ NE

………………………………………………… İstanbul Türkiye

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                      

VEKİLİ                      :

ADRES                       

MURİS                        :E…. B…. (T.C.:…………….)

PLAKA NO                :06 …

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN SİGORTALI:C….. D….. (T.C.:……………)

POLİÇE NO                :…………….

PLAKA NO                 :06 …

TALEP KONUSU     : Murise ait 06 … plakalı araç ile şirketiniz sigortalısı C….. D…..’ ye ait 06 … plakalı aracın ../../…. Tarihinde karışmış olduğu trafik kazası sonucu E… B…’nin hayatını kaybetmesi sebebiyle mirasçısı olan müvekkilin uğradığı zarara yönelik maddi ve manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Muris E….. B….., 06 …  Plaka sayılı …. Aracı (ruhsat fotokopisi dilekçe ekinde sunulmuştur EK-1) ile ../../…. Tarihinde Batıkent yönünden Ostim’e doğru ilerlerken şirketiniz sigortalısı mülkiyeti C….. D….‘ye ait olan 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araç ile, ……………………. Kavşağı’nda trafik kazasına karışmıştır.

C….. D….‘nin sevk ve idaresindeki araç, kazanın meydana geldiği konumun hız sınırı kurallarını ihlal ederek duramamış ve müvekkilin sevk ve idaresindeki araca hızla çarparak, müvekkilin ön taraftaki araca çarpmasına sebebiyet vermiş ve böylelikle bir zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. E….. B….. araç içerisinde sıkışmış; olay mahalline gelen sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkarılmış ve ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen E… B… kurtarılamamıştır.

Olay neticesinde olay yerine gelen polis ekipleri ile Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-2) tutulmuştur. Bu tutanak doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre şirketiniz sigortalısı C….. D….‘ye ait 06 … plakalı araç tam ve asli kusurlu olandır. Murisin bu kazada hiçbir kusuru bulunmamaktadır.

Dilekçe ekinde sunmuş olduğumuz veraset ilamından (Ek-3) da anlaşılacağı üzere, istemde bulunan müvekkil murisin tek mirasçısıdır. Bu şekilde hayatını kaybeden murisin (murise ait kimlik bilgileri dilekçe ekinde sunulmuştur Ek-4) hastane ve defin masraflarını müvekkil kendi cebinden karşılamak zorunda kalmıştır. Bu giderlere ilişkin fatura ve belgeler işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-5)

Bununla birlikte müvekkil çalışmamakta olup, müvekkilin geçimini babası muris E… B… sağlamakta idi. Murisin vefatıyla birlikte müvekkil murisin kendisine sağladığı maddi destekten de mahrum kalmıştır. Babasının vefatıyla yaşadığı üzüntü ve elemin yanında bir de bu şekilde maddi sıkıntılar içerisine düşmüştür.

Müvekkilin babasını kaybettiği ve maddi zarara uğramasına neden olan kazaya sebep olan aracın poliçesi (poliçe bilgileri ekte sunulmuştur Ek-6) şirketinizce yapılmıştır. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına uyarınca sigortacı, sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Müvekkil, murisin desteğinden yoksun kaldığından, murisin hastane tedavi giderleri, defin giderleri, araçta meydana gelen hasar ve değer kaybı dahil her biri maddi bir zarar kalemi oluşturduğundan sigorta şirketince bu zararların doğrudan tazmin edilmesi gerekmektedir. Yine aynı yasanın (TTK’nın) 1429. Maddesine göre, Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür.

 Açıklanan tüm bu sebeplerle kazadan dolayı talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere; meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin yoksun kaldığı destek, murisin hastane tedavi giderleri ve defin giderleri ile araçta meydana gelen hasar ve değer kaybı nedeniyle maddi tazminat ve kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle müvekkilin yaşadığı üzüntü ve elemin bir miktar azaltılabilmesi adına manevi tazminatın hesaplanarak tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz. Başvurunun tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren ivedilikle aşağıda belirtilen IBAN numarasına ödeme yapılmasını, aksi halde dava yoluna gideceğimizi tarafınıza ihtar ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER        : 6047 Sayılı KTK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Aracın ruhsat fotokopisi, …/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Veraset ilamı, Murise ait kimlik bilgileri, Hastane ve defin masraflarına ilişkin fatura ve belgeler, Şirketiniz sigortalısı araca ait poliçe bilgileri ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin yoksun kaldığı destek, murisin hastane tedavi giderleri ve defin giderleri ile araçta meydana gelen hasar ve değer kaybı nedeniyle maddi tazminat ve kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle müvekkilin yaşadığı üzüntü ve elemin bir miktar azaltılabilmesi adına manevi tazminatın hesaplanarak müvekkile ait ….. Bankası TR .. …. …. …. …. …. .. numaralı IBAN hesabına gönderilerek müvekkilin mağduriyetinin  giderilmesini vekaleten talep ederiz. 30.11.2021  

 

TALEP EDEN VEKİLİ

 

 

 

Call Now Button