DİLEKÇE ÖRNEKLERİSİGORTA HUKUKU

SİGORTA ŞİRKETİNE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT BAŞVURU DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

….. SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ’ NE

………………………………………………… İstanbul Türkiye

TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                      

VEKİLİ                      :

ADRES                       

PLAKA NO                :06 …

KAZAYA SEBEBİYET

VEREN SİGORTALI:C….. D….. (T.C.:……………)

POLİÇE NO                :…………….

PLAKA NO                 :06 …

TALEP KONUSU     : Müvekkile ait 06 … plakalı araç ile şirketiniz sigortalısı C….. D…..’ ye ait 06 … plakalı aracın ../../…. Tarihinde karışmış olduğu trafik kazası nedeniyle, müvekkilin uğradığı zarara yönelik maddi ve manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Başvuruda bulunan müvekkil A….. B….., 06 …  Plaka sayılı …. Aracı (ruhsat fotokopisi dilekçe ekinde sunulmuştur EK-1) ile ../../…. Tarihinde Batıkent yönünden Ostim’e doğru ilerlerken şirketiniz sigortalısı mülkiyeti C….. D….‘ye ait olan 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araç ile, ……………………. Kavşağı’nda maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır.

C….. D….‘nin sevk ve idaresindeki araç, kazanın meydana geldiği konumun hız sınırı kurallarını ihlal ederek duramamış ve müvekkilin sevk ve idaresindeki araca hızla çarparak, müvekkilin ön taraftaki araca çarpmasına sebebiyet vermiş ve böylelikle bir zincirleme yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.

Olay neticesinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-2) tutulmuştur. Bu tutanak doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre şirketiniz sigortalısı C….. D….‘ye ait 06 … plakalı araç tam ve asli kusurlu olandır.

Davacı müvekkilin bu kazada hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Müvekkil aracın içerisinde sıkışmış ve sağ bacağı kırılmıştır. Müvekkilin ameliyat edilmesi gerekmiş; sonrasında fizik tedavi görmüştür. Hastane ve tedavi giderlerini müvekkil kendi cebinden karşılamak zorunda kalmıştır. Bu giderlere ilişkin fatura ve belgeler işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-3)

Müvekkilin bu zarara uğramasına neden olan kazaya sebep olan aracın poliçesi şirketinizce yapılmıştır. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına uyarınca sigortacı, sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Müvekkil, tedavi süreci boyunca çalışamamış; geçici olarak iş göremez duruma gelmiştir. Bununla birlikte müvekkile ait araçta kaza neticesinde gerçekleşen değer kaybı da ekonomik yönden maddi bir zarar kalemi oluşturduğundan sigorta şirketince bu zararların doğrudan tazmin edilmesi gerekmektedir. Yine aynı yasanın 1429. Maddesine göre, Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür.

Açıklanan tüm bu sebeplerle kazadan dolayı talep ve dava hakkımız saklı kalmak üzere; meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin sağlık masrafları ile iş göremediğinden kaynaklanan kazanç kaybı nedeniyle maddi tazminat ve kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle manevi tazminatın hesaplanarak tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz. Başvurunun tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen IBAN numarasına ödeme yapılmasını, aksi halde dava yoluna gideceğimizi tarafınıza ihtar ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER        : 6047 Sayılı KTK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Aracın ruhsat fotokopisi, …/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Tedavi giderlerine ilişkin fatura ve belgeler, tanık, bilirkişi ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

Meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin sağlık masrafları ile iş göremediğinden kaynaklanan kazanç kaybı nedeniyle maddi tazminat ve kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle manevi tazminatın hesaplanarak işbu dilekçenin tarafınıza tebliğden itibaren 15 gün içerisinde müvekkile ait ….. Bankası TR .. …. …. …. …. …. .. numaralı IBAN hesabına gönderilerek müvekkilin mağduriyetinin  giderilmesini vekaleten talep ederiz. 29.11.2021

  

TALEP EDEN VEKİLİ

 

Call Now Button