TAZMİNAT HUKUKU

YARALANMA İLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASINA CEVAP DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA (    ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Dosya No:2021/…

DAVALI                   :C…..D….. (T.C.:……………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVACI                   :A… B… (T.C.:…………….)

ADRES                      

TALEP KONUSU   :Davacı tarafından ikame olunan davaya karşı cevaplarımızın sunumu ve davanın reddi talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil C….. D…. kendisine ait olan 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araç (ruhsat fotokopisi dilekçe ekinde sunulmuştur EK-1) ile ../../…. Tarihinde Batıkent yönünden Ostim’e doğru ilerlerken, mülkiyeti A….. B…..‘ye ait olan, 06 …  Plaka sayılı …. Araç ile ……………………. Kavşağı’nda trafik kazasına karışmıştır.

Müvekkil aracını konumun hız sınırı kurallarına uygun olarak sevk etmiştir. Davacı yanın iddialarının aksine davacı yeşil ışık yanmakta iken kavşakta sola dönenleri beklemek yerine, sağını kontrol etmeden sağ şeride aniden çıkmış ve müvekkilin sevk ve idaresindeki aracın kendi aracına çarpmasına sebebiyet vermiştir. Bu şekilde gerçekleşen çarpışmayla davacının aracı ön taraftaki araca da çarpmış ve böylelikle bir zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Davacı aracın içerisinde sıkışmış ve sağ bacağı kırılmıştır.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-2) tutulmuşsa da; bu tutanak doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre müvekkile ait 06 … plakalı araç tam ve asli kusurlu olarak belirlenmiştir.

Gerçeğe, yasaya ve usule aykırı bu kaza tespit tutanağına tarafımızca itiraz edilmiş olup; Ankara … Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/… Esas sayılı dosyasıyla (EK-3) davası hala devam etmektedir. Bununla birlikte Ankara … Asliye Ceza Mahkemesi 2021/… esas sayılı dosyasıyla (EK-4) müvekkil hakkında açılan kamu davası da yargılama devam etmektedir. Söz konusu davaların sonuçlanmasıyla tutulan tutanağın hukuki mesnetten uzaklığı ve iddialarımızın haklılığı ortaya çıkacak, müvekkilin suçsuz olduğu sabit olacaktır.

Müvekkilin bu kazada hiçbir kusuru bulunmamasına rağmen yapılan hatalı tespit, müvekkilin içerisinde bulunduğu durumu daha da zora sokmaktadır. Müvekkil davacı yanı devamlı arayarak sağlık durumunu öğrenmeye çalışmış; elinden gelen tüm desteği vermiştir. Ancak her defasında davacı tarafın kötü tutumuyla karşılaşmış; onların bitmek tükenmek bilmeyen taleplerine maruz kalmıştır. Karşı yanın tek amacının müvekkil üzerinden haksız bir kazanç elde etmek olduğu sabittir. Karşı yan müvekkile göndermiş olduğu mesajlarla yaşanan durumu kullanmış ve taleplerini adeta tehdit ile yerine getirtmeye çalışmıştır. Bu mesajların görüntüleri işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-5)

Müvekkilin suçsuzluğuna rağmen davacı tarafın talep etmiş olduğu maddi ve manevi tazminat talepleri de fahiş miktardadır. Bu durum yargılama sırasında bilirkişi incelemesiyle de sabit hale gelecektir. Davacının talep ettiği maddi tazminat miktarı uğradığı zararların ötesine geçmekte, adeta bir kazanç elde edimi amacına dönüşmektedir. Bu sebeple davacının maddi tazminat talebine itiraz ediyoruz.

Aynı şekilde manevi tazminat, lehine hükmedilen kişi için bir zenginleşme sebebi olamayacağı gibi, aleyhine hükmedilen için de bir ceza niteliği taşımamalıdır. Ancak davacının talep ettiği miktar elem ve üzüntünün giderilmesi amacından çok müvekkile yüklenmeye çalışılan bir ceza, müvekkil üzerinden elde edilmeye çalışılan bir gelir niteliğindedir. Bu nedenle davacı tarafın hukuki dayanaktan yoksun ve fahiş manevi tazminat istemlerinin de reddini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : 6047 Sayılı KTK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Aracın ruhsat fotokopisi, …/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Ankara … Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/… Esas sayılı dosyası, Ankara … Asliye Ceza Mahkemesi 2021/… esas sayılı dosyası, Mesaj görüntüleri, Bilirkişi, Keşif, Tanık ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-Davacının haksız ve mesnetsiz tüm iddia ve taleplerinin REDDİNE,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 13.12.2021  

 

DAVALI C… D… VEKİLİ

 

 

 

Call Now Button