YARALANMA İLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

TALEP EDEN

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………….)

ADRES                       

PLAKA NO                :06 …

VEKİLİ                      :

ADRES                       

DAVALILAR           :1-KAZAYA SEBEBİYET

                                    VEREN SÜRÜCÜ     :C….. D….. (T.C.:……………)

                                  

                                    2-ARAÇ SAHİBİ     :E… D… (T.C.:…………)

                                    

                                    PLAKA NO:06 …

                                    POLİÇE NO:

                                    3- X Sigorta A.Ş.

                                    

Harca Esas                :… TL maddi tazminat ve … TL manevi tazminat

TALEP KONUSU     : Müvekkile ait 06 … plakalı araç ile davalı E… D…’ ye ait 06 … plakalı araç diğer davalı C….. D…’nin hakimiyetindeyken, ../../…. Tarihinde karışmış olduğu trafik kazası sonucu müvekkilin yaralanması sebebiyle uğradığı zarara yönelik maddi ve manevi tazminat taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil A….. B….., 06 …  Plaka sayılı …. Aracı (ruhsat fotokopisi dilekçe ekinde sunulmuştur EK-1) ile ../../…. Tarihinde Batıkent yönünden Ostim’e doğru ilerlerken şirketiniz sigortalısı mülkiyeti E….. D….‘ye ait olan 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araç ile diğer davalı C….. D…’nin hakimiyetindeyken, ………. Kavşağı’nda hasarlı trafik kazasına karışmıştır.

C….. D….‘nin sevk ve idaresindeki araç, kazanın meydana geldiği konumun hız sınırı kurallarını ihlal ederek duramamış ve müvekkilin sevk ve idaresindeki araca hızla çarparak, müvekkilin ön taraftaki araca çarpmasına sebebiyet vermiş ve böylelikle bir zincirleme yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.

Olay neticesinde Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-2) tutulmuştur. Bu tutanak doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre davalı C….. D….‘nin idaresindeki 06 … plakalı araç tam ve asli kusurlu olandır.

Davacı müvekkilin bu kazada hiçbir kusuru bulunmamaktadır. Müvekkil aracın içerisinde sıkışmış ve sağ bacağı kırılmıştır. Müvekkilin ameliyat edilmesi gerekmiş; sonrasında fizik tedavi görmüştür. Hastane ve tedavi giderlerini müvekkil kendi cebinden karşılamak zorunda kalmıştır. Bu giderlere ilişkin fatura ve belgeler işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. (EK-3)

Müvekkilin bu zarara uğramasına neden olan kazaya sebep olan aracın poliçesi davalı X Sigorta A.Ş. tarafından yapılmıştır. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarına uyarınca sigortacı, sigortalısının 3.kişilere vermiş olduğu maddi ve bedeni zararlara karşı teminat limitleri dahilinde kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadır. Müvekkil, tedavi süreci boyunca çalışamamış; geçici olarak iş göremez duruma gelmiştir. Bununla birlikte müvekkile ait araçta kaza neticesinde gerçekleşen değer kaybı da ekonomik yönden maddi bir zarar kalemi oluşturduğundan sigorta şirketince bu zararların doğrudan tazmin edilmesi gerekmektedir. Yine aynı yasanın 1429. Maddesine göre, Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür.

Her ne kadar bu sebeple davalı sigorta şirketine çekilen ../../…. Tarihli ihtarnameyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulmuşsa da; davalı sigorta şirketi müvekkilin bu taleplerini cevapsız bırakmıştır. Bu sebeple dava yoluna gitmemiz hasıl olmuştur.

Açıklanan tüm bu sebeplerle kazadan dolayı mahkemenizce yapılacak tespitler ardından belirlenecek fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak üzere; meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin sağlık masrafları ile iş göremediğinden kaynaklanan kazanç kaybı nedeniyle maddi tazminat ve kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle manevi tazminatın hesaplanarak tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : 6047 Sayılı KTK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Aracın ruhsat fotokopisi, …/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, Tedavi giderlerine ilişkin fatura ve belgeler, tanık, bilirkişi ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda izah edilen tüm nedenlerle; fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-Meydana gelen kaza neticesinde müvekkilin hastane tedavi giderleri ve iş göremediğinden kaynaklanan kazanç kaybı ile araçta meydana gelen hasar ve değer kaybı nedeniyle şimdilik … TL maddi tazminat talebimizin yasal faizi ile davalılardan tahsiline,

2-Kazanın oluşturduğu olumsuz etkenler nedeniyle müvekkilin yaşadığı üzüntü ve elemin bir miktar azaltılabilmesi adına yargılama sonunda belirlenecek tutardan şimdilik … TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline,

3-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 02.12.2021 

            DAVACI A… B… VEKİLİ

 

yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası tazminat dava dilekçesi, yaralamalı trafik kazası tazminat davası dilekçesi, beden zararı, bedensel zararın tazmini başvuru dilekçesi, hastane masrafları, manevi tazminat, iş göremezlik, trafik kazası sigortaya başvuru nasıl yapılır, sigorta şirketine başvuru zorunlu mu, sigorta şirketine hangi mahkemede dava açılır, trafik kazaları hangi mahkemede görülür, trafik kazalarında tazminat davası kime karşı açılır, sigorta şirketleri hangi mahkemeye verilir, ölümlü trafik kazalarında manevi tazminat kimden istenir, sigorta hukuku, sigorta şirketi, kasko, zorunlu mali sorumluluk sigortası, bedensen zarar, üzüntü, elem, keder, bedensel acı, tedavi giderleri, sgk rücu, çalışılamayan süre, bakım masrafları, yoksun kalınan kazanç

 

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com