DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVA DİLEKÇESİ

İtirazın Kaldırılması

İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

İtirazın Kaldırılması Dilekçesi

İtirazın Kesin Kaldırılması Dava Dilekçesi

İtirazın Kesin Kaldırılması Dilekçesi

 

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 

ANKARA (    ) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

 

İcra Dosya Numarası: Ankara ….. İcra Müdürlüğü 2021/….. E.

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

TALEP EDEN

ALACAKLI             :A….. B….. (T.C.:………..)

ADRES                    

VEKİLİ                     :

ADRES                     

KARŞI TARAF

(BORÇLU)                :C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                      

VEKİLİ                     :Av. D….. E…..

DAVA DEĞERİ     :……………………..TL

TALEP KONUSU  : Ankara …. İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. sayılı dosyası kapsamında borca itiraz etmiş olan karşı taraf (borçlunun) itirazının kesin olarak kaldırılması ve alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemesine hükmedilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Borçlu tarafça, itirazın kaldırılmasını talep eden müvekkilden 12.04.2020 tarihinde mal alınmış, karşılığında Ankara … Noterliği’ nin …. Yevmiye …. Tarihli belgesinden de görüleceği üzere 10/06/2018 taihinde müvekkile 20.000 TL ödeme yapacağına dair imzası Noterlikçe tasdik edilen senet vermiştir.

İcra İflas Kanunu Madde 68: “Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.”

Hükmü kapsamında, vadesinde ödenmeyen imzası Noterlikçe tasdik edilen, kayıtsız ve şartsız bir borç tanımasını ihtiva eden söz konusu senet tarafımızca Ankara …. İcra Müdürlüğü’ nün 2021/…. E. sayılı dosyası kapsamında takibe konulmuş, söz konusu takip kapsamında gönderilen ödeme emrine karşı borçlu tarafça borca itiraz niteliğinde itiraz edilmiştir. Belirtilen sebepler ile işbu davaya açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        :İİK (68, 68/A ve diğer tüm maddeler), HMK, Av.Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                          :

1-Ankara …..İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi,

2-Takip Talebi, Ödeme Emri, Takibe Mesnet senet

3-Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde),

4-Sair her türlü delail (Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.)

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Karşı tarafın Ankara …. İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. sayılı dosyası kapsamında yapmış olduğu borca itirazın kesin olarak kaldırılmasına, takibin devamına,

2-Karşı tarafın, alacak miktarının %20’sinden aşağı olmayan bir tazminata mahkum edilmesine,

3-Her türlü yargılama harç ve masrafları ile ücret-i vekaletin karşı tarafa tahmiline,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

                                                                      

İtirazın Kaldırılmasını Talep Eden

Alacaklı A….. B…… Vekili

                                      

  

 

 

Call Now Button