AİLE HUKUKUYARGI KARARLARI

VELAYETİN ANNE VEYA BABADAN BİRİNE VERİLMESİ ZORUNLULUK OLMAYIP, ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GEREKTİRDİĞİNDE BİR KURUMA YERLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLEBİLECEKTİR.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 01.07.2015 Tarih, 2015/404 Esas, 2015/14250 Karar Sayılı İçtihat Metni

“Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, vasi tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı erkeğin vasisine 04.03.2014 tarihli ön inceleme duruşmasında tanık bildirmek ve tanıklar için gider avansı yatırmak için 2 haftalık kesin süre verildiği halde gider avansının yatırılmadığından, davalı erkeğin tanıklarının dinlenmemesinde bir isabetsizlik bulunmadığının anlaşılmasına göre davalı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tarafların boşanmalarına karar verilmiş olmakla ortak çocukların velayetinin düzenlenmesi gerekmektedir. Ortak çocuk …’ın velayetini davacı anne istemediğini bildirmiş, davalı vasisi de küçüğe bakamayacağını temyiz dilekçesinde beyan etmiştir. Davalı babanın ise ceza evinde hükümlü olarak kaldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece velayetin taraflara verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde “ortak çocuk …’ın velayetinin düzenlenmesine yer olmadığına, şeklinde hüküm tesisi doğru olmamış ise de bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün bu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir (HUMK madde 438/7).

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple 5. bendinde yer alan “velayetinin düzenlenmesine yer olmadığına” sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına, yerine “velayetinin taraflara verilmesine yer olmadığına” sözcüklerinin eklenmesine, hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button