DİLEKÇE ÖRNEKLERİSİGORTA HUKUKU

ARAÇ DEĞER KAYBI SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

BAŞVURUDA

BULUNAN               :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                     

 ALEYHİNE

BAŞVURU YAPILAN

SİGORTA ŞİRKETİ: X SİGORTA A.Ş.

BAŞVURU KONUSU:../../…. Tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle müvekkilin uğramış olduğu şimdilik 000,00 TL maddi zararın tazmini talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Başvuruda bulunan müvekkil A….. B….., 06 …  Plaka sayılı …. Aracı (ruhsat fotokopisi dilekçe ekinde sunulmuştur EK-1) ile ../../…. Tarihinde Batıkent yönünden Ostim’e doğru ilerlerken davalı sigorta şirketinin sigortalısı mülkiyeti C….. D….‘ye ait olan 06 …  Plaka sayılı …. Model …. Marka araç ile, ……………………. Kavşağı’nda maddi hasarlı trafik kazasına karışmıştır.

C….. D….‘nin sevk ve idaresindeki araç, kazanın meydana geldiği konumun hız sınırı kurallarını ihlal ederek duramamış ve müvekkilin sevk ve idaresindeki araca hızla çarparak, müvekkilin ön taraftaki araca çarpmasına sebebiyet vermiş ve böylelikle bir zincirleme kaza meydana gelmiştir.

Olay neticesinde taraflar arasında maddi hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı (EK-2) tutulmuştur. Bu tutanak doğrultusunda tanzim edilen kusur raporuna (tramer) göre C….. D….‘ye ait 06 … plakalı araç tam kusurludur. C….. D…. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 52/1-a ve b maddelerini ihlal ederek söz konusu kazaya sebebiyet vermiştir. Tutanakla da sabit olduğu üzere C….. D…. olayda asli kusurlu olandır ve müvekkilin bu kazada hiçbir kusuru bulunmamaktadır.

Bu kaza nedeniyle müvekkile ait 06 …  Plaka sayılı araçta büyük hasarlar bulunmaktadır. Araç büyük ölçüde değer kaybına uğramıştır. Müvekkilin kullanılamaz hale gelen aracı …….. Ostim Yenimahalle Ankara adresinde bulunan …. Oto Servisinde … süre boyunca kalmış ve burada tamir edilmiştir (fatura ve belgeler ektedir Ek-4). Aracın tamir ve onarımı, davalı X Sigorta A.Ş. tarafından karşılanmıştır.

Müvekkil, aracının serviste kaldığı bu süre zarfında aracı kullanılamamış ve bu durum iş ve özel yaşantısında zorluk yaratmıştır. Ayrıca araçta büyük bir değer kaybı söz konusudur. Müvekkilin uğramış olduğu zarar halen daha artarak devam etmektedir. Usul, yasa ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarıyla da sabit olduğu üzere davacı müvekkilin maruz kaldığı değer kaybı miktarını davalı sigorta şirketi ödemekle yükümlüdür.

../../…. Tarihli Ankara … Noterliğinden gönderilen ihtarname (EK-3) ile X Sigorta Şirketinden müvekkilin uğradığı zararın karşılanması talep edilmiştir. Ancak davalı sigorta şirketi, başvuruyu yanıtsız bırakmış ve ödeme de yapmamıştır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle müvekkilin uğramış olduğu zarar bedelinin tespiti için işbu başvuruyu yapma zarureti hasıl olmuştur.

 HUKUKİ SEBEPLER   : 6047 Sayılı KTK, TTK, TBK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     :Aracın ruhsat ve poliçe fotokopisi, Olaya karışan araçların ve müvekkilin aracının kaza sonrası fotoğrafları, …/…/2021 Tarihli ….. Kaza Sıra Numaralı Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı, ../../…. Tarihli Ankara … Noterliğinden gönderilen ihtarname, Oto Servis fatura ve belgeleri, tanık, bilirkişi, keşif ve sair tüm delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan tüm nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-Müvekkile ait araçta meydana gelen şimdilik 000,00 TL tutarındaki değer kaybının faiziyle birlikte davalı X Sigorta A.Ş. ‘den tahsiline,

2- Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 26/11/2021

 

Başvuruda Bulunan Müvekkil

A…. B…… Vekili

                               

 

Call Now Button