DİLEKÇE ÖRNEKLERİTRAFİK HUKUKU

TRAFİKTEN MEN CEZASINA İTİRAZ DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

 

TRAFİKTEN MEN KARARINA

İTİRAZ EDEN         : A…. B…. (T.C.:…………….)

ADRES                   

VEKİLİ                     :

ADRES                      

İTİRAZA KONU

TUTANAK                : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik  İdari Para Cezası Karar Tutanağı (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen) (EK-1) ve Ek-.. ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı (EK-2)

TEBLİĞ TARİHİ    :../../….

TALEP KONUSU  : Yanılgı sonucu düzenlenen .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına ve Ek-.. ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağına karşı itirazlarımız ve cezanın iptali istemi hakkındadır.

 AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil A…. B…., ../../…. Tarihinde, ………………… adresinde kendi sevk ve idaresindeki ….. plakalı aracı (ruhsat bilgileri işbu dilekçe ekinde sunulmuştur. EK-3) ile seyir halindeyken, trafik kontrolü sırasında alkol metre ile ölçüm yapılmıştır. Müvekkil memurlara görevlerini yapmaları konusunda yardımcı olarak ölçüm işlemini gerçekleştirmiş ancak alkol kullanmamış olmasına rağmen ölçümde alkol oranı … promil tespit edilmiştir.

Müvekkil polis memurlarına alkol almadığını yalnızca enerji içeceği tükettiğini beyan etmiş ve polis memurları bunun üzerine kan tahlili yaptırması gerektiği belirtilmiştir. Böylelikle itiraza konu .. Seri, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve müvekkilin KTK 48/5 maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı tanzim edilmiş; müvekkilin ehliyetine …. süreyle el konulmuştur.

Akabinde müvekkil en yakın hastaneye giderek kan tahlili yaptırmış ve dosyaya sunmuş olduğumuz bu tahlil sonuçlarından (EK-4) da görüleceği üzere müvekkilin kanında hiçbir alkol bulgusuna rastlanmamıştır. Müvekkilin öncesinde tüketmiş olduğu içecek alkol metreyi ve dolayısıyla polis memurlarını yanıltmış; büyük bir yanlışla müvekkil aleyhine işlem yapılmasına sebep olmuştur.

Açıklanan tüm bu sebeplerle müvekkil, tutanakta belirtilen cezayı gerektirecek ve KTK 48/5 hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle geçici olarak ehliyetinin geri alınmasına sebebiyet verecek herhangi bir kural ihlalinde bulunmamıştır. İtiraza konu trafik idari para cezası tutanağı ve Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı büyük bir yanılgıyla tanzim edilmiştir. Müvekkil iş ve özel yaşantısında aktif olarak araba kullanmaktadır ve ehliyetinin olmaması yaşantısını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu yanlışlığın giderilmemesi, müvekkilin yaşantısını olumsuz yönde etkilemekte olduğundan söz konusu cezaların iptal edilmesini ve müvekkile ehliyetinin ivedilikle iade edilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER   :  KTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                     : Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik  İdari Para Cezası Karar Tutanağı (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen), Ek-.. ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı, Ruhsat fotokopisi, Kan tahlil sonuçları, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1-Müvekkil aleyhine yapılan işleme karşı haklı İTİRAZLARIMIZIN KABULÜNE,

2-Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliği’nin ../../…. Tarih ve .. Seri No, …….. Sıra Numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının (……… Sicil Numaralı Polis Memuru B… C… tarafından tanzim edilen) ve Ek-.. ….. sıra numaralı Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının İPTALİNE

3-Tutanak ile belirlenen CEZANIN KALDIRILMASINA ve müvekkile EHLİYETİNİN İVEDİLİKLE İADESİNE karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 16/12/2021

                       

Tutanağa İtiraz Eden

                                                                       A…. B…. Vekili

 

 

 

 

Call Now Button