DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

ÇEKİN ZİYAI VE İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVALI                   : Hasımsız

TALEP KONUSU   : …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çekin zayii nedeniyle iptali ile birlikte; söz konusu çekin ödenmesinin engellenmesi için, öncelikle ödeme yasağı konulması yönünde tedbir kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A….. B….., …Bankası  …Şubesi’nin TR…………………………IBAN numaralı hesabı üzerinden keşide edilen ….. seri numaralı 000,00 TL tutarındaki ../../….tarihli çekin zilyedidir. Müvekkilin zilyedi olduğu iş bu çek kaybedilmiştir.

Çekin kaybolduğunun fark edilmesinden sonra müvekkil tarafından şikâyette bulunulmuş (Ek-1) ve muhatap bankaya gerekli talimat verilmiştir. Ancak çeki eline geçiren kişinin, çek karşılığını bankadan tahsil etmesi veya çeki işletmesi tehlikesi halen söz konusudur.

Çekin üçüncü şahısların eline geçmesi müvekkil açısından telafisi imkânsız zararlar doğurabileceğinden, çek bedelinin bankadan alınmaması için öncelikle ödeme yasağı konulmasını, devamında da adı geçen çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 HUKUKİ SEBEPLER   : 5941 Sayılı Çek Kanunu, TTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Banka kayıtları, Şikayet Tutanağı (celbi istenecektir), Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Öncelikle …Bankası …Şubesi’ne müzekkere yazılmasına ve ödeme yasağı konulması yönünde TEDBİR ALINMASINA,

2- …Bankası  …Şubesi’nin TR…………………………IBAN numaralı hesabı üzerinden keşide edilen ….. seri numaralı 000,00 TL tutarındaki ../../….tarihli çekin ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİNE karar verilmesini arz ve talep ederiz. 22/09/2021

Davacı A…. B……Vekili

                                      

 

 

 

 

 

Call Now Button