İCRA İFLAS HUKUKU

İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK KALDIRILMASI

İcra Müdürlüğünün ödeme emrine karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde imzaya itiraz dilekçesi sunan borçluya karşı, elinde İcra İflas Kanununda belirtilen belgelere sahip olan alacaklının başvurabileceği yoldur. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken husus, takibe konu olan alacak adi bir senede dayalı olarak yapılmalıdır ve borçlu söz konusu adi senet altındaki imzaya itiraz etmelidir.

Madde 68/a –Takibin dayandığı senet hususî olup, imza itiraz sırasında borçlu tarafından reddedilmişse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın geçici olarak kaldırılmasını isteyebilir. Bu hâlde icra hâkimi iki taraftan izahat alır.

Senet altındaki imzayı reddeden borçlu takibi yapan icra dairesinin yetki çevresi içinde ise, itirazın kaldırılması için icra mahkemesi önünde yapılacak duruşmada, mazeretini daha önce bildirip tevsik etmediği takdirde, bizzat bulunmaya mecburdur. İcra dairesinin yetki çevresi dışında ödeme emri tebliğ edilen borçlu, istinabe yolu ile isticvabına karar verilmesi halinde, aynı mecburiyete tabidir.

Tatbika medar imza mevcutsa bununla, yoksa borçluya yazdıracağı yazı ve attıracağı imza ile yapılacak mükayese ve incelemelerden veya diğer delil ve karinelerden icra mahkemesi, reddedilen imzanın borçluya aidiyetine kanaat getirirse itirazın muvakkaten kaldırılmasına karar verir. Hakim lüzum görürse, oturumun bir defadan fazla talikine meydan vermiyecek surette, bilirkişi incelemesi de yaptırabilir.

İmza tatbikında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bilirkişiye ait hükümleri ile 309 uncu maddesinin 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü fıkraları ve 310, 311 ve 312 nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Yapılacak duruşmada, yukarıda yazılı mazerete dayanmaksızın, borçlunun hazır bulunmaması halinde icra mahkemesince başka bir cihet tetkik edilmeksizin itirazın muvakkaten kaldırılmasına ve borçlunun sözü edilen senede dayanan takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkumiyetine karar verilir. Duruşmaya gelmeyen borçlunun itirazının muvakkaten kaldırılmasına ve hakkında para cezasına karar verilebilmesi için keyfiyetin davetiyeye yazılması şarttır.

İcra hakimi, imzanın borçluya aidiyetine karar verdiği takdirde borçluyu sözü edilen senede dayanan takip konusuna alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve borçlu açtığı davayı kazanırsa bu ceza kalkar.

Borçlu inkar ettiği imzayı, itirazın kaldırılması duruşmasında ve en geç alacaklının senedin as-lını ibraz ettiği celsede kabul ederse, hakkında para cezası hükmolunmaz ve kendisine yargılama giderleri yükletilmez. Şu kadar ki, kötü niyetle takibe sebebiyet veren borçlu yargılama giderleri ile mülzem olur. Senedin aslı takip talebi anında icra dairesine tevdi edilmiş ise, icra dairesinin yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borçlu hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.

İtirazın muvakkaten kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu, bu talebin reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde yirmiden aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Borçlu, borçtan kurtulma, menfi tespit veya istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa hükmolunan tazminatın tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve dava lehine sonuçlanan taraf için, daha önce hükmedilmiş olan tazminat kalkar.”

Borçlunun imzaya itiraz noktasında, alacaklı tarafından altı ay içerisinde İcra Hukuk Mahkemesine itirazın geçici olarak kaldırılması talep edilebilir. İcra Mahkemesine yapılacak olan bu itirazın geçici kaldırılması başvurusu neticesinde İcra Hukuk Mahkemesince imza incelemesi yaptırılacaktır.

 Bu kapsamda, borçlunun daha önce imza atmış olduğu belgeler, bulundukları kurumlardan getirtilecek ve adi senet altındaki imza ile borçluya ait önceki tarihli imzalar, uzman bilirkişi tarafından karşılaştırılacaktır. Borçluya ait imzaların bulunamaması veya yeterli olmaması halinde, borçludan imza örnekleri alınacak ve bu örnekler adi senet altındaki imza ile karşılaştırılacaktır. Bu sebeple borçlunun, ilk duruşmada bulunması zaruridir. Eğer, borçlu davanın açıldığı İcra Hukuk Mahkemesinden başka bir ilde yaşıyor ise, talebi halinde bulunduğu yerde imza örnekleri alınabilecek ve davanın görüldüğü İcra Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya katılmak zorunda kalmayacaktır.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Talebinin Kabulü Kararı

Eğer borçlu, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmez, imza örneği vermez, bulunduğu ilde imza örneği vermez veya bilirkişi incelemesi neticesinde adi senet altındaki imzanın borçluya ait olduğu anlaşılırsa, İcra Hukuk Mahkemesince dava kabul edilecek ve itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verilecektir. Bununla birlikte alacaklı, tazminat da talep etmiş ise borçlunun, inkar tazminatı olarak, inkar ettiği miktarın %20 sinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemesine hükmedilecektir. İtirazın geçici olarak kaldırılması karar ile birlikte:

 1-Borçlu, kararın kendisine tebliğ veya tefhiminden itibaren üç gün içerisinde mal beyanında bulunmak zorunda kalacak

 2-Alacaklı, geçici haciz talep edebilecek, borçlunun mallarına haciz koydurtabilecek ancak malların satılıp nakde çevrilmesini sağlayamayacak, eğer borçlu yedi gün içerisinde borçtan kurtulma davası açmaz ise kesin haciz koyabilecektir.

İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Talebinin Reddi Kararı

Adi senet altındaki imzanın borçluya ait olmadığının anlaşılması durumunda, Mahkeme İtirazın Geçici Kaldırılması Talebinin Reddine karar verecektir. İlaveten borçlunun talebi olması şartıyla, alacaklıyı, alacağın %20 sinden aşağı olmamak üzere tazminat ödemeye mahkum edecektir.

Avukat Burak Cem Tosun

Call Now Button