MİRAS HUKUKUYARGI KARARLARI

MİRASBIRAKANIN ÖLÜMÜNDEN SONRA, TEREKE MALLARINI SAHİPLENEN, KULLANAN, TASARRUFTA BULUNAN MİRASÇININ, MİRASI RED DAVASI KABUL EDİLMEZ

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 13.06.2013 Tarih, 2013/11164 Esas, 2013/16490 Karar Sayılı İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkindir. Dava, Türk Medeni Kanununun 605/2 maddesi gereğince mirasın hükmen reddine ilişkindir. Davalılardan G..’in, davacıların mirasbırakanı R..dan bir alacağı bulunmamaktadır. Davalı G.. hakkındaki davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Davacıların mirasbırakanın ölümünden sonra 08.08.2008 tarihinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verdikleri ve mirasbırakana ait maaş hesabından 21.08.2006, 28.08.2006 ve 04.09.2006 tarihlerinde toplam 315 TL paranın çekildiği, bu şekilde terekeyi tesahüp ettiklerinin ortaya çıkmış bulunmasına göre davacıların davalı Z..A..’e yönelik davalarının da reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

3-Kabule göre de; dava, mirasın hükmen reddine ilişkin olup bu tür davalar tespit davası niteliğinde olduğundan maktu harç alınması gerekirken harcın nispi olarak hesap edilmesi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1 ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

 

ADRES VE İLETİŞİM

Avukat Burak Cem Tosun

Burak Cem Tosun Avukatlık ve Danışmanlık / Hukuk Bürosu

Adres :Mebusevleri Mahallesi Önder Caddesi No:10/5 Çankaya Ankara

İş Tel: 0312 385 41 88

Cep Tel :0507 453 43 33

E-mail :av.burakcemtosun@gmail.com

Call Now Button