DİLEKÇE ÖRNEKLERİİCRA İFLAS HUKUKU

ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL SAVUNMA DİLEKÇESİ

-ÖRNEK DİLEKÇE-

 ANKARA ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİNE

 

ŞİKAYETE İTİRAZ EDEN

BORÇLU                  : A….. B…. (T.C.:………)

ADRES                      

VEKİLİ                     :

ADRES                      

ŞİKAYETTE BULUNAN

ALACAKLI             : C…. D…. (T.C.:……..)

ADRES                    

TALEP KONUSU   : Müvekkil aleyhine yapılan şikâyete karşı savunmalarımızın sunumu ve tahliye talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil A… B…’nin alacaklı C… D…’ye olan borcunun ödenememesi üzerine, alacaklı tarafından Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası (EK-1) üzerinden icra takibi başlatılmıştır.

Söz konusu takibin kesinleşmesiyle müvekkil, icra müdürü huzurunda ve alacaklının muvafakatiyle borcun belirlenecek bir müddetle ödemeyi taahhüt etmiştir. Buna göre müvekkil ../../…. Tarihinden itibaren aylık 000,00TL ödeyerek borcunu ödemeyi taahhüt etmiştir. Alacaklı tarafından ../../…. Tarihinde, tarafımıza kabul muhtırası (EK-2) gönderilerek bu taahhüt teklifi kabul edilmiştir.

Müvekkil her ne kadar ödeme taahhüdünde bulunmuşsa da, taahhüdün ardından dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle birçok vatandaşımız gibi müvekkilin işleri de sekteye uğramıştır. Pandemi öncesinde müştekiye verilen şikâyete konu taahhüdün gerekleri, pandemiden sonra müvekkilin borç batağına düşmesi sebebiyle yerine getirilememiştir. Müvekkilin kastı olmaksızın gerçekleşen bu durum neticesinde müşteki tarafından, mahkemenizin 2021/…. Esas sayılı dosyası üzerinden müvekkil aleyhine şikâyette bulunulmuş; müvekkilin cezalandırılması talep edilmiştir. Söz konusu dava dilekçesi tarafımıza ../../…. Tarihinde tebliğ edilmiş olup, süresi içerisinde itirazlarımızı sunuyoruz.

Dosyadaki tüm belge ve bilgiler incelendiğinde, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı ve müvekkilin cezalandırılmasına yetebilecek manevi olguların mevcut olmadığı görülecektir.

Müvekkilin, taahhüt edilen taksitlerin ödenememesi hususunda hiçbir kastı yoktur. Müvekkilin borç batağı içerisinde bulunduğu bu zor durum onu, hiçbir kastı olmamasına rağmen ticari ilişkilerinde hiç istemediği bir hale sokmuştur. Taahhüt edilen taksitlerin ödenememesi, müvekkilin kontrolü dahilinde ve kast ile gerçekleşmemiştir.

İİK 340. Maddesi gereğince “alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.” Denilmektedir. Ancak mahkemenizin de malumu olduğu üzere, dünyanın ve ülkemizin hazırlıksız yakalandığı bu talihsiz durum neticesinde, müvekkilin eli ve avucundaki çoğu şey tükenmiş; müvekkil ödemeyi taahhüt ettiği taksitleri karşılayamayacak duruma düşmüştür. Müvekkilin düştüğü bu zor durum karşı yan şikayetçiye bildirilmiş ve süre istenmişse de, müşteki bu talebi reddetmiş; müvekkilin hiçbir kastı olmamasına rağmen Mahkemenize şikâyette bulunmuştur.

Açıklanan bu sebeplerle, müvekkilin kendisine itham edilen suçu işlemiş olması mümkün değildir. Müvekkil kast ile hareket etmemiştir. Pandemi sebebiyle ticari faaliyetleri darbe alan müvekkilin, kasti veya makul bir sebebi olmaksızın taahhütleri yerine getirmemesi söz konusu değildir. Müvekkilin mal varlığı ve dosyaya sunulan banka hesap hareketleri (EK-3) incelendiğinde de hiçbir kastı olmadığı, durumun tamamen elde olmayan sebeplerle bu hale geldiği açığa çıkmış olacaktır. Müvekkil pandemi dönemine kadar ticari ilişkilerinde büyük bir titizlik ve ticari bilinçle hareket etmiştir. İçerisine düştüğü bu durum tamamen kendisinin elinde olmayan sebeplerle, kastı ve kusuru olmaksızın gerçekleşmiştir.

Mahkemenizce ülkemizin bulunduğu bu zor koşullar ve de suçun maddi ve manevi unsurunun vuku bulmaması göz önüne alındığında, şikâyetin reddedilmesi gerekirken kabul edilerek müvekkilin sanık sıfatına sokulması, yasaya ve usule uygun düşmemektedir. Müvekkilin atılı suçtan beraat etmemesi, kendisinin ticari sıfatını daha da kötü etkileyecek ve ileride telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verecektir.

Müştekinin bu yöndeki iddialarının hiçbirini kabul etmediğimizi bildiriyoruz. Müvekkilin hiçbir kastı ve kusuru bulunmadığından ve suçun maddi ve manevi unsurları bu yönüyle vuku bulmadığından, Mahkemenizce atılı suçtan beraatına karar verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER   : İİK (340. maddesi ve diğer tüm maddeler), HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER                      : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyası celbi, Kabul muhtırası, Müvekkil sanığa ait banka kayıtları ve malvarlığı dökümü, Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Yukarıda açıklanan SAVUNMALARIMIZIN KABULÜ ile müşteki C….. D….’nin açmış olduğu davanın REDDİNE,

2- Ödeme taahhüdünü ihlal etmek suçuyla itham edşlen müvekkil A….. B…..’nin BERAATINA,

3-Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı yan müştekiye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. 28/09/2021

Sanık A…. B…. Müdafii

 

 

 

Call Now Button